[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2001, Cilt 15, Sayı 1, Sayfa(lar) 219-224
[ English ] [ PDF ]
SÜTÇÜ IRK KOYUNLARDA DAMIZLIK SEÇİMİNDE MEME PUVANTAJININ YERİ VE KULLANIMI
İbrahim ŞEKER, Metin BAYRAKTAR
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Puvantaj, meme özellikleri, seleksiyon, koyun

Sütçü koyun ırklarının seleksiyonla ıslahında kullanılan verim kayıtları ve pedigri bilgilerine ek olarak, meme ve meme başına ait özelliklerin kullanılması son yıllarda önemli bir konu haline gelmiştir. Genel olarak, bir ıslah programına, seçilen meme özelliklerinin dahil edilmesinin yararlı olabilmesi, bu özelliklerin kalıtım, tekrarlama derecelerine ve bu özellikler ile süt verimi arasındaki genetik ve fenotipik korelasyonların yüksek olmasına bağlıdır. .

Meme parametrelerinin seleksiyonda kullanılabilmesi için uygulanan metotlardan birisi de meme özelliklerinin linear (doğrusal) olarak değerlendirilmesidir. Bu değerlendirme metodu hayvanların istenen karakterlerinin belirlenmesinde (süt verimi gibi) ve sütçü koyunlarda etkili ve kolay uygulanabilir bir ıslah programının yerleştirilmesi bakımından öneme sahiptir. Linear değerlendirme metodu, veri toplamayı basitleştirmekte ve sürü yönetimini değiştirmeksizin büyük populasyonlarda meme özelliklerinin ölçümüne imkan vermektedir. Bu puanlama sisteminde, meme derinliği, meme bağlantısı, meme başı yerleşimi, meme başı uzunluğu ve meme şekli gibi parametreler 1-9 puanlık bir skala kullanılarak değerlendirilmektedir. .

Türkiye’de sütçü koyun yetiştiriciliğinde meme özelliklerinin linear değerlendirilmesi yaygın olarak yapılmadığından, bu alanda büyük bir bilgi ve araştırma ihtiyacı vardır. Bu derlemede, Türkiye’de yetiştirilen koyun ırklarında meme özelliklerinin puvantaj sisteminin, süt verimi ve makineli sağıma uygunluğu üzerine etkileri ve seleksiyon uygulamalarında kullanılmasının gerekliliği tartışılmıştır.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]