[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2000, Cilt 14, Sayı 2, Sayfa(lar) 281-286
[ English ] [ PDF ]
PRO-ÖSTRUS EVRESİNDEKİ RATLARDA SERUM GONADOTROPİN HORMONLARI İLE β-ENDORFİN SEKRESYON PROFİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Selahattin KUMRU, Ekrem SAPMAZ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Pro-östrus, b-endorfin, LH surge, FSH

Atletizm gibi ağır sporlarla uğraşan sporcularda ve yoğun stres altındaki hipotalamik amenore vakalarında b-endorfin düzeyleri yüksek bulunmaktadır. Ayrıca östrus siklusunun farklı dönemlerinde hipofizeal portal sistemdeki b-endorfin düzeyleri de farklı bulunmaktadır. Bu bilgilerin ışığında, mevcut çalışma ratlarda pro-östrus günü serum Luteinizan Hormon (LH), Folikül Stümülan Hormon (FSH) ve b-endorfin düzeyleri arasındaki ilişkiyi ortaya koyabilmek amacıyla planlandı.Bu amaçla pro-östrus safhasındaki yedi, sekiz ve yedi rattan oluşan toplam yirmi iki Wistar albino rat saat 09.00, 11.00 ve 13.00'de dekapite edilerek öldürüldükten sonra serumlarında b- endorfin , LH ve FSH tayinleri yapıldı. Verilerin istatistiksel analizinde One Way ANOVA (MINITAB for Windows) programı kullanıldı.Saat 09.00, 11.00 ve 13.00 gruplarının serum b-endorfin değerleri sırasıyla 8.90±4.91, 10.27±7.8 ve 3.27±2.66 fg/ml; LH değerleri sırasıyla 0.34±0.04, 0.34±0.03 ve 0.40±0.04; FSH değerleri de sırayla 4.20±0.71, 4.44±0.34 ve 4.21±0.27 ng/ml bulundu.

Sabah 09.00'dan öğleden sonra 13.00'e doğru serum b-endorfin düzeyleri anlamlı olarak azalırken (p<0.05), LH'da istatistiksel olarak anlamlı olmayan hafif bir artma eğilimi saptandı. FSH'da ise herhangi bir değişim izlenemedi

Sonuç: Azalan opioid aktivitenin pro-östrus LH surge sekresyonuna katkıda bulunduğu, FSH'nın ise başka faktör yada faktörlerin kontrolünde olabileceği şeklinde değerlendirildi.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]