[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Veteriner)
2000, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 045-051
[ English ] [ PDF ]
YÜKSEK KURU MADDEYE SAHİP SİLAJLIK MISIRIN GÜNEŞ VE GÖLGEDE SİLOLANMASININ SİLAJ KALİTESİ İLE TOKLULARDA RUMEN FERMENTASYONU BESİN MADDELERİNİN SİNDİRİLME ORANI VE BESİ PERFORMANSINA ETKİSİ
Pınar TATLI, İ. Halil ÇERÇİ, Fuat GÜRDOĞAN, M. Ali AZMAN
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Mısır silajı, kuru madde, silaj kalitesi, sindirim, karkas

Bu çalışma, kuru madde düzeyi yüksek mısırın sıcaklıkları farklı iki ayrı ortamda silolanarak elde edilen silajların toklularda ruminal fermantasyon, ham besin maddelerinin sindirilme derecesi ve besi performansı üzerine etkilerini belirlemek amacı ile yapılmıştır.

Taze silaj materyaline göre güneşli ortamda yapılan silajda kuru madde kaybının daha fazla olduğu, aynı etki ham selüloz hariç diğer besin maddelerinde de görülmüştür.

Toplam uçucu yağ asit konsantrasyonu yemlemeden 1 saat sonra alınan örneklerde gruplar arasında pek farklı çıkmazken, yemlemeden 4 saat sonra alınanlarda ise gölgede silolanan grupta daha yüksek bulunmuştur. Fraksiyoner uçucu yağ asitleri bakımından da gölgedeki grup iki örnekleme zaman diliminde daha düzenli seyir göstermiştir. NH3 konsantrasyonu yemlemeden 1 saat sonra alınan örneklerde gölgede silolananda, 4 saat sonra alınanda ise güneşte silolanan grupta daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (P<0.01).

Deneme süresince günlük yem tüketimi, günlük canlı ağırlık artışı ve yemden yararlanma oranı bakımından gruplar karşılaştırıldığında, gölgede silolanmış silajda bu değerlerin daha yüksek olduğu görülmüştür (P<0.01). Aynı etki karkas analizlerinde de gözlenmiştir (P<0.01).


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]