[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Veteriner)
2000, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 093-098
[ English ] [ PDF ]
AHIR VE MERA DÖNEMLERİNDE İNEKLERİN KAN PLAZMASINDAKİ BAZI BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR
İbrahim ÇİMTAY1, Emin AKGÜL2
1Harran Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Şanlıurfa-TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: İnek, kan plazması, biyokimyasal parametreler, ahır ve mera dönemi

Bu çalışma, klinik olarak sağlıklı olan Holştayn ve Montafon ırkı ineklerde, ahır ve mera dönemlerinde kan plazmasındaki bazı biyokimyasal parametrelerin (aspartat aminotransferaz, alanin aminotransferaz, laktat dehidrogenaz, alkalin fosfataz, total protein, albumin, kalsiyum ve inorganik fosfor) saptanması ve ırk faktörünün bu parametreler üzerindeki olası etkilerinin araştırılması amacıyla yapıldı.

Çalışmada 3.5 - 7 yaşlarında, 65 baş Holştayn ve 42 baş Montafon olmak üzere toplam 107 baş inek kullanıldı. İneklerden ahır ve mera dönemlerinde olmak üzere 2 defa kan örnekleri alındı.

Mera dönemindeki ortalama aspartat aminotransferaz (p<0.001), alanin aminotransferaz (p<0.01), laktat dehidrogenaz (p<0.001) ve total protein (p<0.01) değerleri ahır dönemine nazaran önemli derecede daha yüksek, buna karşın inorganik fosfor düzeyi ise daha düşük (p<0.05) saptandı. Ayrıca Holştayn ve Montafon ırkı ineklerin mera dönemi ortalama aspartat aminotransferaz aktiviteleri arasında önemli (p<0.01) bir fark bulundu. Ölçülen diğer parametrelerde ise her iki dönemde de ırka bağlı önemli farklılıklar saptanmadı.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]