[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa(lar) 015-020
[ English ] [ PDF ]
ELAZIĞ VE ÇEVRESİNDEKİ ÇEŞİTLİ SU KAYNAKLARINDAN TEMİN EDİLEN BALIKLARDAN SALMONELLA İZOLASYONU VE PCR İLE TEYİT EDİLMESİ
Hasan Basri ERTAŞ1, Burhan ÇETİNKAYA1, Engin ŞEKER2, Adile MUZ1, Mustafa SARIEYYÜPOĞLU2
1Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi. Elazığ / TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Balık, Salmonella, İzolasyon, PCR.

Bu çalışmada Elazığ ve çevresindeki çeşitli su kaynaklarından temin edilen balıklardan, insan ve hayvanlarda ciddi enfeksiyonlara ve gıda zehirlenmelerine neden olan Salmonella’ların araştırılması amaçlandı. Çalışmada altı farklı bölgedeki su kaynaklarından yakalanan yedi tür balığa ait 145 adet barsak içeriği Salmonella selektif zenginleştirme vasatı kullanılarak incelendi. Selektif vasatlarda üreyen toplam beş şüpheli izolattan DNA ekstraksiyonu yapıldı. DNA’lar Salmonella’ların 16S rRNA geninden türetilen cins spesifik primerler kullanılarak Polimeraz Zincir Reksiyonu (PCR)’nda amplifiye edildiler. PCR ürünlerinin %1.5’luk agaroz jel elektroforezde değerlendirilmesinde beş izolatın (%3.45) da Salmonella spp. olduğu saptandı. Bu sonuçlar yöredeki su kaynaklarındaki kirlilik ve dolayısıyla bu sularda yaşayan balıkların kontaminasyon derecesi hakkında bilgi vermektedir. İnsanlarda çeţitli enfeksiyonlar oluţturan Salmonella etkenlerinin izole edilmesi, sulardaki kirliliğin insan sağlığını da tehdit edebileceğini göstermektedir. Ancak bu tehditin ne boyutlarda olduğunu tespit etmek için daha kapsamlı çalışmalara gereksinim duyulmaktadır.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]