[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 3, Sayfa(lar) 333-338
[ English ] [ PDF ]
PERİKARDİTİS TRAVMATİKALI SIĞIRLARIN BAZI KAN ELEKTROLİT (Na+, K+, Cl-, Ca++, İNORGANİK P VE Mg++) DÜZEYLERİ İLE EKG (ELEKTROKARDİYOGRAM) BULGULARININ HASTALIĞIN TANISINDA ÖNEMİ
Engin BALIKÇI1, Kemal YILMAZ2
1Fırat Üniversitesi Sivrice Meslsk Yüksakokulu, Elazığ-TÜRKİYE
2Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Kars-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Perikarditis traumatika, Elektrolit, Elektrokardiyogram (EKG), Sığır

Bu çalışmada perikarditis travmatikalı sığırların bazı kan elektrolitleri (Na+, K+, Cl-, Ca++, İnorganik P ve Mg++) ve EKG parametrelerindeki değişiklikler saptanarak hastalığın klinik patolojisine katkı sağlanmaya çalışılmıştır.

Çalışmada, 10 PS (perikarditis sikka), 13 PE (perikarditis eksudativa) ve 10 sağlıklı (kontrol grubu), toplam 33 baş sığır kullanılmıştır.

EKG'ler BA (base apex) derivasyonuna göre elde edilmiştir.

PS ve PE'li sığırların sadece Ca++ ortalamasında, kontrol grubuna göre önemli (p<0,001) azalmalar saptanmıştır.

PE'li sığırların EKG'sinde, P, r, T ve S dalgalarının amplitüdlerinde önemli (p<0,05 ve p<0,001) alçalmalar, PS'li sığırların rS, PRs, PRa ve STs sürelerinde önemli (p<0,05 ve p<0,001) uzamalar bulunmuştur.

PE'li sığırların EKG'lerinin tüm dalga amplitüdlerinde azalma saptanırken, PS'li sığırlarınkinde hafif artışlar gözlenmiştir. Her iki grupta sinus taşikardi başta olmak üzere çeşitli aritmiler (sinus aritmi, ventriküler ekstrasistol ve paroksimal ventriküler taşikardi), ST yükselmesi veya çökmesi, ST ve TP aralıklarında kısalmalar kaydedilmiştir.

Perikarditis travmatikalı sığırlarda, K+ ile Ca++ ve P (mV), Cl- ile r (mV), inorganik P ve Mg++ ile T (sn) arasında önemli (p<0,05) pozitif, K+ ve Ca++ ile QTc arasında önemli (p<0,05) negatif korrelasyonlar saptanmıştır.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]