[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2003, Cilt 17, Sayı 4, Sayfa(lar) 273-276
[ English ]
MEVSİMSEL DEĞİŞİMİN KONJONKTİVAL FLORAYA ETKİSİ
Affan DENK1, Mehmet ÖZDEN1, Kutbettin DEMİRDAĞ1, Süleyman YILDIRIM2, Turgut YILMAZ2, Ahmet KALKAN1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Elazığ / TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Göz florası, mevsim.

Bu çalışma, Elazığ ilinde normal konjonktival floranın saptanması ve bu floranın yaş, cins ve mevsimlere bağlı değişikliklerini saptamak amacı ile yapıldı. 2001 yılı Ocak-Şubat ve Temmuz-Ağustos ayları olmak üzere iki dönemde, gözünde kırma kusuru hariç oküler problemi ve sistemik hastalığı olmayan toplam 480 sağlıklı kişinin (240 erkek, 240 kadın) konjonktiva florası araştırıldı. Çalışmaya alınan kişiler yukarı baktırılarak steril eküvyonla alt konjonktival forniksten örnek sürüntü alındı, bakteri ve funguslar için uygun besiyerlerine ekimleri yapıldı. İzole edilen mikroorganizmalar rutin mikrobiyolojik yöntemlerle tanımlandı. Alınan örneklerin 121’inde (%25.2) üreme saptandı. Üreyen mikroorganizmaların %62.8’i erkeklerden, %37.2’si ise kadınlardan izole edildi. Ocak-Şubat döneminde alınan örneklerin %19.6’sında üreme saptanırken, Temmuz-Ağustos döneminde %30.8’inde üreme saptandı. En sık izole edilen mikroorganizma Staphylococcus epidermidis (%65.3) idi. Bunu sırasıyla difteroid basiller (%8.3), Streptococcus pneumoniae (%7.4), Neisseria türleri. (%5.0), Pseudomonas spp. (%4.1) ve Staphylococcus aureus’un (%3.3) izlediği saptandı. Sonuç olarak; normal göz florasının çeşitli faktörlere bağlı sık değişikliklerinden dolayı göz mikrobiyolojisinin sürekli izlenmesi ve gözün normal florasının bilinmesi, olası göz infeksiyonlarının değerlendirilmesinde ve etyolojiyi belirlemede önemlidir.

[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]