[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 3, Sayfa(lar) 349-358
[ English ] [ PDF ]
SIĞIRLARIN BAZI ÖN MİDE HASTALIKLARININ TANI VE PROGNOZUNDA, KAN ELEKTROLİT (Na+, K+, Cl-, Ca++, İNORGANİK P VE Mg++) DÜZEYLERİ VE ELEKTROKARDİYOGRAM BULGULARININ ÖNEMİNİN ARAŞTIRILMASI
Engin BALIKÇI1, Kemal YILMAZ2
1Fırat Üniversitesi Sivrice Meslsk Yüksakokulu, Elazığ-TÜRKİYE
2Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Kars-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Ön mide Hastalıkları, Elektrolitler, Elektrokardiyogram, Sığır

Bu çalışma, RPT (retiküloperitonitis travmatika), vagal ve basit indigesyon, rumen asidozisli sığırların bazı kan elektrolit (Na+, K+, Cl-, Ca++, İnorganik P ve Mg++) düzeyleri ile EKG (elektrokardiyografi) bulguları arasındaki ilişkiler ve bu ilişkilerin anılan hastalıkların tanı ve prognozuna katkılarının saptanması amacıyla yapılmıştır.

Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Polikliniği'ne muayene için getirilmiş, 18 akut, 15 kronik RPT'li, 13 vagal indigesyonlu, 12 basit indigesyonlu, 10 rumen asidozisli ve 10 kontrol olmak üzere, toplam 78 baş, 2-14 yaşları arasında kültür ırkı düve ve inekler kullanılmıştır.

Ön mide hastalıklı sığırların tanısı, Poliklinik'de uygulana gelen rutin klinik ve laboratuvar yöntemlerine göre konmuştur.

Serum Cl- düzeyleri Schales schales, Na+ ve K+ düzeyleri Flame fotometrik, inorganik fosfor düzeyleri ticari kitteki yöntemlere göre, Ca++ ve Mg++ düzeyleri atomik absorbsiyon spektrofotometresi kullanılarak ölçülmüştür.

EKG'ler BA (base apex) derivasyonuna göre elde edilmiştir.

RPT'li sığırların bazılarının hipokalemi, hiponatremi, hipokloremi ve hipokalsemi eğilimleri göstermelerine karşın bu eğilimlerin EKG parametreleri üzerinde etkili olmadığı saptanmıştır. Bununla birlikte, akut RPT'li sığırlarda gelişen yangı reaksiyonunun sinus taşikardi, sinus aritmi ve EKG'de bazı morfolojik değişikliklere neden olduğu görülmüştür.

Vagal indigesyonlu sığırların yarıdan fazlasında hipokalemi, hipokloremi ve hipokalsemi saptanmış, bunun, EKG parametrelerinden sadece S dalgasının amplitüd ortalamasında fizyolojik olmayan artışa neden olduğu görülmüştür.

Basit indigesyonlu sığırların bazılarında saptanan elektrolit değişiklikleri ciddi değişiklikler niteliğinde bulunmamış ve bu değişiklikler EKG parametrelerini etkilememiştir.

Rumen asidozisli sığırların önemli bir kısmında hiperkalemi, hiponatremi, hipokloremi saptanmış, ayrıca bazılarında hipokalsemik ve hiperfosforemik eğilimler gözlenmiştir. Bu değişiklikler rumen asidozisli sığırların bazılarında metabolik asidozun geliştiğinin kanıtı olarak kabul edilmiştir. Bazı hastalarda saptanan sinus taşikardi, sinus aritmi ve ekstrasistoller de metabolik asidoz tablosuna katkı sağlamıştır.

Asidozlu hastaların kalp ritimlerindeki bu değişiklikler EKG parametrelerinden P ve T dalgaları amplitüdleri, PRa ve QTa intrevalleri, PRs ve STs segmentlerinin ortalamalarında önemli (p<0,05) değişikliklere neden olmuştur. QTc intrevalinin uzaması hipokalsemi, P ve T dalgalarının amplitüdlerindeki artışlar hiperkalemi ile ilişkili bulunmuştur.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]