[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 3, Sayfa(lar) 385-390
[ English ] [ PDF ]
İNEKLERDE TOHUMLAMA SONRASI 4. GÜNDE UYGULANAN HUMAN CHORİONİC GONADOTROPİN'İN (HCG) GEBELİK ORANI VE PROGESTERON SEVİYELERİNE ETKİSİ
Hayrettin ÇETİN1, Tanzer BOZKURT2, Erdal KAYGUSUZOĞLU2, Ali RİŞVANLI2, Halis ÖCAL2
1Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Şanlıurfa-TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: İnek, Fertilite, HCG.

Bu çalışmada, Doğu Anadolu Kırmızısı (DAK) ineklere tohumlama sonrası 4. günde uygulanan HCG’nin progesteron seviyelerine, gebe kalma oranlarına ve gebe kalmayanlarda siklus süresi üzerine etkisini ortaya koymak amaçlandı.

Çalışmada, yaşları 6-8 arasında değişen 15 baş DAK inek kullanıldı. Tüm hayvanlara 11 gün ara ile 2 kez prostaglandin F2 alfa enjekte edilerek östrüsleri senkronize edildi ve hayvanlar tohumlandı. Tohumlama sonrası inekler rastgele 9’u uygulama, 6'sı kontrol olmak üzere iki gruba ayrıldı. Tohumlamayı izleyen 4. gün uygulama grubu ineklere 1500 IU HCG, kontrol grubu hayvanlara ise 2 ml serum fizyolojik enjekte edildi. Tohumlama gününden başlanarak, tohumlamayı takip eden 4, 7, 10, 13, 16, 19 ve 21. günlerde tüm ineklerden kan örnekleri alındı. Kan örneklerinde progesteron tayini double RIA yöntemi ile yapıldı. İneklerin gebelikleri, 45. günde yapılan ultrasonografik muayene ile belirlendi.

Kırkbeşinci günde yapılan ultrasonografik muayenede, uygulama grubundan 7, kontrol grubundan 1 hayvanın gebe olduğu tespit edildi. Uygulama ve kontrol grubunda bulunan hayvanların progesteron değerlerinin karşılaştırmasında, 13. gündeki farkın önemli olduğu (p<0.05), yine her iki grupta gebe kalmayan hayvanların 19. gün progesteron değerleri arasında (p<0.05) ve ortalama değerlerinin karşılaştırılmasında önemli (p<0.05) farklılıklar tespit edildi.

Sonuç olarak, tohumlama sonrası 4. günde uygulanan HCG’nin gebelik oranlarını artırdığı, fakat progesteron seviyeleri ve östrüs siklusu süresini etkilemediği tespit edildi.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]