[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2003, Cilt 17, Sayı 4, Sayfa(lar) 277-283
[ English ]
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL SERVİSİNE BAŞVURAN İŞ KAZALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Zeynep KEKEÇ1, Demet ÜNALAN2, Vesile ŞENOL2, Fevziye ÇETİNKAYA3
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Anabilim Dalı Kayseri / TÜRKİYE
2Erciyes Üniversitesi Halil Bayraktar SHMYO Kayseri / TÜRKİYE
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Kayseri / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: İş kazası, ampütasyon, sakatlık.

Amaç: Bu çalışmada, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İlk ve Acil Yardım Anabilim Dalına başvuran iş kazalarında etkili olduğu düşünülen kişisel, çevresel ve sosyal faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:Tanımlayıcı nitelikteki çalışmada, veriler 01 Ekim–31Aralık 2000 tarihleri arasında acil servise iş kazası nedeniyle başvuran 51 olguya yüz yüze görüşme tekniği ile anket uygulanarak toplanmıştır.

Bulgular: Çalışmada yaş ortalaması 28.6±10.4 idi. Kazazedelerin çoğunluğu, 25–34 yaş grubundaki ilkokul mezunu erkekler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı işçilerden oluşmuştur. İş kazalarının makine imali ve tamiri ile ağaç işleri sanayiinde çalışanlarda, salı günlerinde, öğleden sonraları ve akşam saatlerinde yoğunlaştığı tespit edildi. Kazalarda en çok yaralanan vücut bölümü üst ekstremiteler olup, %36.0 ampütasyon mevcuttu. Hastaneye yatış oranı %15.7, sakatlanma oranı %21.7 idi.İşgünü kaybı ortalaması 15.5±12.3 idi.

Sonuç: İş kazalarının sosyo-ekonomik seviyesi düşük işçilerde görüldüğü ve önemli bir bölümünün parmak ampütasyonu ile sonuçlandığı tespit edilmiştir. Kazaların önlenmesine yönelik olarak tüm işçilerin eğitim seviyelerinin yükseltilmesi ve sosyal güvenlik kapsamına alınmaları önerilmektedir.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]