[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2004, Cilt 18, Sayı 3, Sayfa(lar) 147-155
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
REKÜRREN SPONTAN ABORTUSLARDA LENFOSİT SUBGRUBLARI VE SİTOKİNLERİN ROLÜNÜN ARAŞTIRILMASI
Abdullah BOZTOSUN1, Selahattin KUMRU1, Ahmet GÖDEKMERDAN2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Elazığ – TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Anabilim Dalı Elazığ – TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Rekürren spontan abortus, sitokin, lenfosit subgrupları.

Sağlıklı gebelikler ve rekürren spontan abortus (RSA) ile T lenfositler ve bunların salgıladıkları sitokinlerin ilişkilerinin araştırılması.

Çalışma; Grup 1; gebe olmayan (n=18), grup 2; birinci trimesterde gebe olan ve gebelikleri miadına kadar sağlıklı devam eden (n=18), grup 3; sporadik spontan abortus yapan (n=18), grup 4; RSA yapan (n=17), grup 5; RSA öykülü ve sağlıklı gebeliği bulunan bu gebelikleri de miadına kadar sağlıklı devam eden (n=17) kadınlardan olmak üzere toplam 5 grup oluşturularak gerçekleştirildi. Grup 1’ de erken foliküler dönemde, grup 2 ve 5’ te birinci trimesterde, grup 3 ve 4’te abortus anında periferik kan örnekleri toplandı. Serum interferon-gamma (IFN-γ), tümör nekroz faktör-alfa (TNF-α), interlökin-4 (IL-4) ve interlökin-10 (IL-10) konsantrasyonları Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) yöntemi ile ölçüldü. CD4+ ve CD8+ T lenfosit subgruplarının yüzdeleri akım sitometrisi ile periferik kan örnekleri alındıktan hemen sonra belirlendi. CD4+ ve CD8+ lenfosit yüzdelerinin karşılaştırılması tek yönlü varyans analizi ve gerektiğinde post hoc Tukey’s HSD testi kullanılarak yapıldı. Sitokin konsantrasyonları Kruskal-Wallis analizi ve gerektiğinde Mann-Whitney U testi kullanılarak yapıldı.Tüm istatistiksel değerlendirmeler SPSS 10.0 for Windows programından yararlanılarak gerçekleştirildi.

Serum IFN-γ, TNF-α ve IL-4 konsantrasyonları gruplar arasında farklı değildi (p>0.05). Tüm gebeliklerde (Grup 2, 3, 4, 5) IL-10 konsantrasyonları gebe olmayanlardan (Grup 1) istatiksel olarak yüksek bulundu (p<0.05). Gruplar arası CD4+ ve CD8+ yüzdeleri farklı değildi (p>0.05).

Mevcut çalışmanın sonuçları; başarılı gebelikler ile artmış serum Th2 yanıtı arasında ilişkinin varlığını, RSA’larda ise Th2 yanıtının yetersizliğini düşündürmektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]