[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2005, Cilt 19, Sayı 1, Sayfa(lar) 069-073
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
ELAZIĞ’DA SIĞIR KARKASLARININ YÜZEY KONTAMİNASYONUNUN BELİRLENMESİ
Mehmet ÇALICIOĞLU, Gülsüm Ateş ÖKSÜZTEPE, O. İrfan İLHAK, Abdullah DİKİCİ
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Elazığ – TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Sığır karkası, Eksizyon, Fekal kontaminasyon, E. coli tip I, Salmonella

Bu çalışma, Elazığ’daki lokal bir mezbahada kesilmiş ve 24 saat soğutulmuş sığır karkaslarının yüzeylerindeki mikrobiyolojik kontaminasyon seviyesini belirlemek amacıyla yapıldı. Mezbahaya haftada bir kez gidilerek tesadüfi olarak seçilmiş karkaslardan 7-8 örnek eksizyon yöntemiyle alındı. Birbirini takip eden 6 hafta boyunca örneklerin toplanmasına devam edildi ve böylece toplam olarak 44 örnek elde edildi. Her bir örnek karkasların but, kavram ve döş bölgelerinden steril bir şablon (10cm x10cm) yardımıyla ölçülerek ince birer tabaka halinde kesilen 100’er cm2 lik yüzey dokularının kombinasyonundan oluştu (toplam 300 cm2/karkas). Örnekler, toplam aerobik mezofil bakteri sayısı (TAMBS), E. coli tip I sayısı ve Salmonella varlığı yönünden incelendi. Analiz sonuçlarına göre, incelenen 44 örneğin TAMBS ortalaması 4.10 log10 kob/cm2 olarak bulundu. Haftalık toplanan örneklerin ortalamalarının ise 3.70 ile 4.90 log10 kob/cm2 arasında değiştiği tespit edildi. TAMBS, bütün örneklerin %45.4’ünde ≥4.0 log10 kob/cm2 seviyesinde bulundu. İncelenen 44 örneğin % 82’sinde E. coli tip I tespit edildi. Bu örneklerde ortalama E. coli tip I sayısı 11.6 EMS/cm2 olarak bulunurken haftalık toplanan örneklerin ortalamalarının da 0.94 – 3.10 EMS/cm2 arasında değiştiği belirlendi. Örneklerin %43.3’ünde E. coli tip I seviyesinin 1-1000 EMS/cm2 arasında olduğu bulundu. Örneklerin %18’inde ise E. coli tip I tespit edilemedi (<0.33 EMS/cm2). Örneklerin hiç birinde Salmonella bulunamadı.

Bu sonuçlar, çalışmanın yapıldığı kesimhanedeki soğutulmuş sığır karkaslarında fekal kontaminasyonun yaygın ve mikrobiyolojik kirliliğin fazla olduğunu, kesimle ilgili hijyenik ölçütler geliştirilmedikçe bu karkasların tüketici sağlığı açısından risk oluşturabileceğini göstermektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]