[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2005, Cilt 19, Sayı 1, Sayfa(lar) 069-073
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
ELAZIĞ’DA SIĞIR KARKASLARININ YÜZEY KONTAMİNASYONUNUN BELİRLENMESİ
Mehmet ÇALICIOĞLU, Gülsüm Ateş ÖKSÜZTEPE, O. İrfan İLHAK, Abdullah DİKİCİ
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Elazığ – TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Sığır karkası, Eksizyon, Fekal kontaminasyon, E. coli tip I, Salmonella
Özet
Bu çalışma, Elazığ’daki lokal bir mezbahada kesilmiş ve 24 saat soğutulmuş sığır karkaslarının yüzeylerindeki mikrobiyolojik kontaminasyon seviyesini belirlemek amacıyla yapıldı. Mezbahaya haftada bir kez gidilerek tesadüfi olarak seçilmiş karkaslardan 7-8 örnek eksizyon yöntemiyle alındı. Birbirini takip eden 6 hafta boyunca örneklerin toplanmasına devam edildi ve böylece toplam olarak 44 örnek elde edildi. Her bir örnek karkasların but, kavram ve döş bölgelerinden steril bir şablon (10cm x10cm) yardımıyla ölçülerek ince birer tabaka halinde kesilen 100’er cm2 lik yüzey dokularının kombinasyonundan oluştu (toplam 300 cm2/karkas). Örnekler, toplam aerobik mezofil bakteri sayısı (TAMBS), E. coli tip I sayısı ve Salmonella varlığı yönünden incelendi. Analiz sonuçlarına göre, incelenen 44 örneğin TAMBS ortalaması 4.10 log10 kob/cm2 olarak bulundu. Haftalık toplanan örneklerin ortalamalarının ise 3.70 ile 4.90 log10 kob/cm2 arasında değiştiği tespit edildi. TAMBS, bütün örneklerin %45.4’ünde ≥4.0 log10 kob/cm2 seviyesinde bulundu. İncelenen 44 örneğin % 82’sinde E. coli tip I tespit edildi. Bu örneklerde ortalama E. coli tip I sayısı 11.6 EMS/cm2 olarak bulunurken haftalık toplanan örneklerin ortalamalarının da 0.94 – 3.10 EMS/cm2 arasında değiştiği belirlendi. Örneklerin %43.3’ünde E. coli tip I seviyesinin 1-1000 EMS/cm2 arasında olduğu bulundu. Örneklerin %18’inde ise E. coli tip I tespit edilemedi (<0.33 EMS/cm2). Örneklerin hiç birinde Salmonella bulunamadı.

Bu sonuçlar, çalışmanın yapıldığı kesimhanedeki soğutulmuş sığır karkaslarında fekal kontaminasyonun yaygın ve mikrobiyolojik kirliliğin fazla olduğunu, kesimle ilgili hijyenik ölçütler geliştirilmedikçe bu karkasların tüketici sağlığı açısından risk oluşturabileceğini göstermektedir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Kasaplık hayvanların kesim aşamalarında karkas yüzeylerinin mikroorganizmalarla kontamine olması kaçınılmazdır. Bu kontaminasyonun kaynağı genel olarak hayvanın kendisi ve mezbaha ortamıdır. Kesim aşamalarında, bu kaynaklardaki mikroorganizmalar bıçaklar, kirli önlükler, personel ve ortam havası gibi çeşitli yollarla karkas yüzeyine taşınır. Bu mikrobiyel kontaminasyonun seviyesi, hijyenik kesim prosedürlerinin uygulanmasıyla azaltılabilir. Bu nedenle, karkasların mikrobiyolojik analizlerinin yapılarak mezbahadaki hijyenik durumun belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması arzu edilir 1-4.

  Karkas yüzeyindeki bu mikroorganizmaların oldukça küçük bir bölümü patojen olmasına rağmen, bu seviye bile halk sağlığı açısından oldukça önemli sonuçlar doğurabilmektedir. Örneğin, gıda kaynaklı zehirlenme ve enfeksiyonların yaklaşık 2/3’ünün et ve et ürünlerinden kaynaklandığı bildirilmiştir 5. Veteriner et muayenesi hastalıklı hayvan etlerinin gıda zincirine girmesini önlemede oldukça etkili olmasına rağmen, bu yolla halk sağlığının karkas yüzeyinde bulunan patojen bakterilerden korunması düşük bir olasılıktır. Bu nedenle, Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı (USDA) ´´Patojenlerin Azaltılması, Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları´´ isimli bir program hazırlayarak gıda güvenliği alanında önemli değişiklikler yapmıştır 6. Bu programa göre, veteriner et muayenesinden geçen karkaslar için Salmonella ve E. coli tip I bakımından mikrobiyolojik kriterler getirilmiştir. Bir başka deyişle, et muayenesinde görsel temizlik yerini mikrobiyolojik temizlik esaslarına bırakmıştır.

  Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı tarafından yapılan bir çalışmada 7, ülke genelinde 2089 soğutulmuş sığır karkasından alınan örneklerin %8.2’ sinde farklı seviyelerde E. coli tip I tespit edilmiştir. Aynı çalışmada, incelenen karkasların %93’ünde 102-104 kob/cm2 seviyesinde toplam aerobik mezofil bakteri bulunduğu bildirilmiştir. Benzer sonuçlar Sofos ve ark. 8 tarafından da rapor edilmiştir. Avusturalya’da, 4 mezbaha ve 13 küçük işletmeyi kapsayan bir çalışmada, toplam 523 soğutulmuş sığır ve kuzu karkası incelenerek, karkaslarda 200 cm2’lik alanda aerobik mezofil genel canlı sayısı ve E. coli sayısı tespit edilmiştir. İncelenen 159 sığır karkasında ortalama aerob mezofil bakteri sayısı 1.82 log10kob/cm2 bulunmuş ve karkasların % 18.8 inde E. coli tespit edilmiştir 9. Hollanda’da sığır ve buzağı mezbahalarının hijyenik performanslarını ortaya koymak için yapılan bir çalışmada 10, incelenen mezbahaların %52’sinde karkasların deri, kıl yada dışkı ile kontamine olduğu, yaklaşık %45’inde ise mezbahaların yapısal eksikliklerinden kaynaklanan çapraz kontaminasyonların olduğu görülmüştür. Bu çapraz kontaminasyonların, direkt karkas-karkas temasından kaynaklanan kontaminasyonlar ve indirekt olarak da karkasların duvarlara ve zemine olan temasından kaynaklandığı belirtilmiştir. Aynı çalışmada mezbahaların %39’unda temizlik ve dezenfeksiyon işleminin yetersiz olduğu saptanmıştır.

  Bu kısa literatür bilgileri, ülkeler arasında farklılıklar olmakla birlikte mezbaha sektöründe karkasların mikrobiyel kontaminasyonunun, özellikle de fekal kontaminasyonun yaygın bir sorun olduğunu ortaya koymaktadır. Bu çalışma, Elazığ’da 1. sınıf bir mezbahadaki soğutulmuş karkasların, yüzey kontaminasyonunu toplam aerobik mezofil bakteriler, E. coli tip I ve Salmonella yönünden incelemesi amacıyla yapılmıştır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Örneklerin toplanması: Elazığ’daki 1. sınıf mezbaha ruhsatına sahip, günlük kesim miktarı 40-80 sığır arasında değişen bir mezbahaya haftada bir kez gidilerek soğutma odasından, +4ºC’de 20-24 saat ön soğutmaya tabi tutulmuş sığır karkaslarının yaklaşık %20’si rastgele seçilerek örneklendi. Seçilen her bir yarım sığır karkasının but, kavram ve döş bölgesinden 10x10 cm (100cm2) ebadında, toplam 300 cm2’lik yüzeysel karkas kısımları steril bir bistürü ve şablon yardımıyla alınarak steril stomacher poşetlerine konuldu 6 ve poşetler soğuk zincirde laboratuara getirilerek 1 saat içerisinde analize alındı. Mezbahadan örnekler aynı şekilde 6 hafta boyunca toplandı.

  Mikrobiyolojik analizler: Örneklere 100 ml %0.1’lik steril pepton water ilave edilerek 3 dakika süreyle stomacherde homojenizasyon işlemi yapıldı. Homejenizasyondan sonra desimal seyreltileri hazırlandı.

  Toplam aerobik mezofil bakteri sayımı: Plate Count Agar (Oxoid CM 85) besi yeri kullanılarak dökme plak yöntemiyle çift seri plak kullanarak yapıldı. 37 ± 1ºC 'de 2 gün inkübe edildi 11.

  Escherichia coli tip I’ in sayımı: Bu amaçla standart En Muhtemel Sayı (EMS) tekniği kullanıldı. Kısaca, Laktoz broth besiyeri ve durham tüpcüğü içeren deney tüplerine 3 seri olacak şekilde -1, -2 ve -3’lük seyreltileri hazırlanmış numunelerden 1’er ml inokule edildi. İnokulasyonu takiben tüpler 37ºC’de 24 saat inkübasyona bırakıldı. İnkübasyon sonunda gaz oluşumu (+) olan tüplerden öze ile kültürler alınarak IMViC testleri için gerekli besiyerlerine (trypton buyyon, glikoz fosfat buyyon, Simmon’s Citrate agar) ve 44.5ºC’de 24 saat inkübe edilmek üzere durham tüpcüğü içeren Brilliant Green Bile (BGB) broth (Oxoid) tüplerine geçildi. IMViC test sonuçları (+ + - -) olan ve 44. 5ºC’de gaz oluşumu (+) olan tüpler E. coli tip I kabul edilerek EMS indeksleri oluşturuldu ve uygun EMS tablosu kullanılarak EMS değerleri belirlendi 11.

  Salmonella izolasyonu: Toplam aerobik mezofil bakteri ve E. coli tip I bakterilerinin analizleri için örnekler alındıktan sonra kalan homojenat, 37 ± 1 ºC'de 1 gün inkübe edildi. İnkübasyonu takiben örneklerinin her birinden 0.1 ml Rappaport-Vassiliadis broth’a ve 0.5 ml Tetrathionate broth’a inoküle edildi ve tüpler 42 ± 1 ºC’de ortalama 20 saat inkübasyona bırakıldı. Süre sonunda brothlardan Xylose-Lysine-Desoxycholate (XLD) agara (Acumedia) öze ile çizimler yapıldı ve plaklar 37 ± 1 ºC 'de 24 saat inkübe edildi. İnkubasyon sonunda merkezi ya da tamamı siyah renkteki karakteristik Salmonella morfolojisine sahip koloniler alınarak API 20E (Biomeriux) test kiti ile identifikasyonları yapıldı 12.

  Toplam aerobik mezofil bakteri ve E. coli tip I sayıları aşağıdaki formüller kullanılarak kob/cm2 ye çevrildi.

  Log10kob/cm2 = log10((kob/ml x 100)/300))
  EMS kob/cm2 = (EMS kob/ml x 100)/300

  Microsoft Excel® programı kullanılarak bakteri sayılarının haftalık ve genel ortalamaları ve standart sapma değerleri hesaplandı.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  İncelenen mikroorganizmaların sayıları ve dağılımları Şekil 1-4’te verilmiştir. Bu sonuçlara göre, incelenen 44 örneğin toplam aerobik mezofil bakteri sayısı ortalama 4.10 log10kob/cm2 olarak bulundu. Haftalık toplanan örneklerin ortalamalarının ise 3.70 ile 4.90 log10 kob/cm2 arasında değiştiği tespit edildi (Şekil 1).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 1: Soğutulmuş (+4ºC, 24 saat) sığır karkas yüzeylerinden 6 hafta boyunca alınan örneklerde belirlenen ortalama toplam aerobik mezofil bakteri sayıları (n=7-8/hafta).

  TAMBS, bütün örneklerin %45.4’ünde ≥ 4.0 log10kob/cm2 seviyesinde bulundu (Şekil 2).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 2: Soğutulmuş (+4ºC, 24 saat) sığır karkaslarında toplam aerobik mezofil bakteri seviyesinin dağılımı (n=44).

  İncelenen 44 örneğin % 82’sinde E. coli tip I tespit edildi. Bu örneklerde ortalama sayı 11.6 EMS kob/cm2 olarak bulunurken haftalık toplanan örneklerin ortalamalarının ise 0.94 – 3.10 EMS kob/cm2 arasında değiştiği belirlendi (Şekil 3).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 3: Soğutulmuş (+4ºC, 24 saat) sığır karkas yüzeylerinden 6 hafta boyunca alınan örneklerde belirlenen ortalama E. coli tip I sayıları (n=7-8/hafta).

  Örneklerin %43.3’ünde E. coli tip I sayısının 1-1000 EMS kob/cm2 arasında olduğu bulundu. Örneklerin %18’inde ise E. coli tip I tespit edilemedi (< 0.33 EMS kob/cm2) (Şekil 4). Sonuçlara göre, 44 örneğin hiç birinde Salmonella tespit edilemedi.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 4: Soğutulmuş (+4ºC, 24 saat) sığır karkaslarında E. coli tip I seviyesinin dağılımı (n=44).

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Karkas etlerinin hijyenik durumunun iyileştirilebilmesi ile ilgili çabalar, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) tüm mezbahalara HACCP sisteminin adapte edilmesinin zorunlu hale getirilmesi ve bu sistemin performansının objektif olarak değerlendirilebilmesi için, >12 saat soğutulmuş sığır karkaslarına mikrobiyolojik kriterlerin getirilmesiyle sonuçlanmıştır 11. ABD Tarım Bakanlığı bu mikrobiyolojik kriterleri belirlemek için, öncelikle ülke genelini temsil eden bir örnekleme planıyla mezbahalarda kesilen soğutulmuş sığır gövdelerindeki ortalama mikrobiyel kirliliği ve bazı önemli gıda patojenlerinin prevalansını belirlemiştir 7. Oldukça kapsamlı olan bu çalışmaların sonunda E. coli tip I’ in örneklenen 2089 karkastan sadece %8.2’sinde sayılandırılabilir seviyede olduğu ortaya konmuştur. Benzer düzenlemeler Avrupa Birliği’nde de (AB) yapılmakla birlikte 13, karkas etleri için uyulması mecburi olan mikrobiyolojik kriterlerin getirilmediği, daha çok gönüllülük esasına dayalı olarak yürütüldüğü bildirilmiştir 14. Bunun da temel sebebi, AB ülkelerini temsil eden sığır karkaslarının mikrobiyolojik kirliliği ile ilgili bir veri tabanının olmamasıdır. Ancak, AB ülkelerinde bu konuda çalışmaların başlatıldığı, yakın gelecekte kriterlerin belirleneceği ve uyulmasının zorunlu tutulacağı bildirilmiştir 15. Gelişmiş ülkelerde mezbaha sektörünü etkileyecek bu gelişmeler olurken, AB’ye üyelik sürecine giren ülkemizde de benzer düzenlemelerin yakın gelecekte gerçekleşmesi oldukça muhtemeldir. Ancak, ülkemizde soğutulmuş sığır karkaslarının mikrobiyolojik kalitesini ortaya koyan herhangi çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışma, ülkemizde var olan 800’e yakın kesimhanenin en iyilerinden sayılabilecek 1. sınıf bir kesimhanede yapılmıştır. Sonuçlar, karkas gövde etlerinde fekal kontaminasyonun yaygın olduğunu ve mikrobiyel yükün yoğun olduğunu göstermiştir. Çalışmamızda sınırlı sayıda örneğin analizi yapıldığı göz önünde tutularak, bu tespitleri genelleştirmek mümkün değildir. Ülkemiz kesimhanelerinde üretilen kasaplık hayvan gövdelerinin mikrobiyel kirlilik seviyesinin ve bu seviyeye etki eden faktörlerin belirlenmesi için ülke çapındaki mezbahaları temsil eden daha geniş çalışmalara ihtiyaç vardır. Karkasların hijyenik kalitesinin iyileştirilmesi için alınması gereken önlemler arasında, mezhabahalarda kalifiye personel istihdamının zorunlu kılınması, karkas gövdeleri için mikrobiyolojik kriterlerin geliştirilmesi ve denetlenmesi, ülkemizdeki gelenekselleşmiş kesim prosedürlerinin, özefagusun bağlanması, anusun plastik torba ile izole edilmesi, sindirim kanalının tek parça halinde çıkarılması ve karkas dekontaminasyon yöntemlerinin uygulanması gibi yöntemlerle modifiye edilmesi sayılabilir.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Armitage NH. Use of predictive microbiology in meat hygiene regulatory activity. Int. J. Food Microbiol 1997; 36: 103-109.

  2) İnal T. Besin Hijyeni. Hayvansal Gıdaların Sağlık Kontrolu. Final Ofset. İstanbul, 1992.

  3) Untermann F, Stephan R, Dura U, et al. Reliability and practicability of bacteriological monitoring of beef carcass contamination and their rating within a hygiene quality control programme of abattoirs. Int. J. Food Microbiol 1997; 34: 67-77.

  4) Zweifel C, Zychowska MA, Stephan R. Prevalence and characteristics of Shiga toxin-producing Escheri- chia coli, Salmonella spp. and Campylobacter spp. isolated from slaughtered sheep in Switzerland. Int. J. Food Microbiol 2004; 92/1: 45-53.

  5) Clark J, Sharp M, Reilly WJ. Surveillance of foodborne disease. In: Lund BM, Baird-Parker TC, Gould GW (ed), The microbiological safety and quality of food. Aspen Publishers, Inc., Gaithersburg. Maryland. USA, 2000.

  6) Federal Register. Pathogen Reduction; Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) Systems, Final Rule. Federal Register 1996; 61: 38806-38989.

  7) USDA/FSIS. Nationwide beef microbiological baseline data collection program: steers and heifers. October 1992-September 1993. United States Department of Agriculture, FSIS, Science and Technology, Microbiology Division. Washington, DC 1994.

  8) Sofos JN, Kochevar SH, Bellinger GR, et al. Sources and extent of microbiological contamination of beef in seven United States major slaughtering plants. J. Food Protec 1999; 62: 140-145.

  9) Sumner J, Petrenas E, Dean P, et al. Microbial contamination on beef and sheep carcasses in South Australia. Int. J. Food Microbiol 2003; 81: 255-260.

  10) Heuvelink AE, Roessink GL, Bosboom K, et al. Zero-tolerance for faecal contamination of carcasses as a tool in the control of O157 VTEC infections. Int. J. Food Microbiol 2001; 66: 13-20.

  11) FDA Bacteriological Analytical Manual. In: Compendium of microbiological methods for the analysis of food and agricultural methods. Association of Official Analytical Chemists, Arlington. Virginia. USA, 2000.

  12) USDA/FSIS’s Microbiology Laboratory Guidebook. In: Compendium of microbiological methods for the analysis of food and agricultural methods. Association of Official Analytical Cemists, Arlington. Virginia. USA, 2000.

  13) Anonim. Commission decision of 8 June 2001 (2001/474/EC). Official Journal of the European Communities 2001; L165: 48-53.

  14) McEvoy JM, Sheridan JJ, Blair IS, et al. Microbial contamination on beef in relation to hygiene assessment based on criteria used in EU decision 2001/471/EC. Int. J. Food Microbiol 2004; 92: 217-225.

  15) Anonim. Kişisel iletişim, Prof. Dr. Alberto Mancuso, European Food Safety Authority. Advisory Committee, 2004.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]