[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2005, Cilt 19, Sayı 3, Sayfa(lar) 165-169
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
AKCİĞER KANSERİNİN EPİDEMİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRİLMESİ
Gamze KIRKIL, Figen DEVECİ, Teyfik TURGUT, M. Hamdi MUZ, Canan KAÇAR
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ – TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, sigara, hücre tipi

Akciğer kanseri (Ca) ülkemizde erkeklerde en sık rastlanan kanser türü iken kadınlarda 6.sıradadır. Kadınlarda insidansı daha hızlı artan ve mortalitesi oldukça yüksek olan akciğer Ca'da sigara içme alışkanlığındaki değişmeye paralel olarak hücre tiplerinde de değişimler gözlenmektedir. Kliniğimizde takip edilen akciğer Ca'lı olguların epidemiyolojik özelliklerinin yıllara göre değişim gösterip göstermediğinin retrospektif olarak incelenmesi amaçlanmıştır.

1994-2004 yılları arasında kliniğimizde akciğer Ca tanısı alan 323 olgunun demografik ve epidemiyolojik özellikleri incelendi. 1994-1999 yılları 1.periyot, 2000-2004 yılları 2.periyot olarak belirlendi. Bu periyotlardaki akciğer Ca tipleri ile cinsiyet ve sigara içimi arasındaki değişim karşılaştırıldı.

1.periyotta 113 (%34.98) olgu mevcutken [16'sı (%14.15) kadın, yaş ortalaması 61.11±9.75], 2.periyottaki olgu sayısı 210 (%65.01) [yaş ortalaması 64.45±11.11, kadın olgu sayısı 28 (%24.77) ]idi. 1.periyottaki olguların 90'ı (%79.6) aktif sigara içicisi, bunların 10'u (%11.1) kadın, 2.periyottaki olguların 172'si (%81.90) aktif sigara içicisi, bunların 4'ü (%2.32) kadın idi. Her iki periyotta kadınlarda en sık görülen akciğer Ca tipi adenokarsinom (AK) (%55.55), erkeklerde epidermoid karsinomdu (EK) (%58.11). 1. periyotta sigara içen 82 olgunun 46'sında (%56.09) EK, 25'inde (%30.48) küçük hücreli karsinom (KHK), 11'inde (%13.41) AK tespit edilirken, büyük hücreli karsinoma (BHK) rastlanmadı. 2.periyotta sigara içen 102 olgunun 60'ında (%58.82) EK, 22'sinde (%21.56) KHK, 4'ünde (%3.92) BHK, 16'sında (%15.68) AK gözlendi.

Sonuç olarak, yıllar içinde sigara içme oranının erkeklerde arttığı, kadınlarda azaldığı ve sigara içen erkeklerde en sık EK, sigara içmeyen kadınlarda en sık AK geliştiği tespit edilmiştir. Ancak AK'nın beklenenin tersine sigara içen erkeklerde artış göstermesi, AK gelişiminde başka risk faktörlerinin araştırılması gerekliliğini gündeme getirmektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]