[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2005, Cilt 19, Sayı 4, Sayfa(lar) 263-271
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
SOY İZOFLAVONLARIN KARBON TETRAKLORÜRE (CCL4) BAĞLI KARACİĞER HASARI VE PLAZMA PARAOKSONAZ İLE ARİLESTERAZ AKTİVİTE DÜZEYLERİNE OLAN ETKİLERİ
Bilal ÜSTÜNDAĞ1, İbrahim H.BAHÇECİOĞLU2, Kazım ŞAHİN3, Funda GÜLCÜ1, Sevda DÜZGÜN1, İbrahim H.ÖZERCAN1, M.Ferit GÜRSU1
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Elazığ – TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ –TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ –TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Soy izoflavon, Karaciğer hasarı, Lipid peroksidasyonu, Paraoksona.z

Flavonoidler yaygın olarak tanınan ve biyolojik membranlardaki lipid peroksidasyonu inhibe edici doğal antioksidan yapılardır. Bu çalışmada soy isoflavonların ratlarda CCL4 ile deneysel olarak oluşturulmuş karaciğer hasarı ve plazma paraoksonaz ile arilesteraz enzim düzeyleri üzerine etkileri araştırıldı.

Deneylerde 28 adet erkek rat kullanıldı: Grup1 (n=7) (kontrol, 5 hafta bazal diyet alan grup), Grup2 (n=7) (5 hafta bazal diyet+oral soy izoflavon (Diyette 100mg/kg) alan grup, Grup3 (n=7) (5 hafta i.p. haftada 3 gün 0,15 ml/100g ¾ oranında zeytin yağı içinde CCL4 uygulanan ve bazal diyet alan grup), Grup4 (n=7) (5 hafta i.p.olarak haftada 3 gün 0,15 ml/100g ¾ oranında zeytin yağı içinde CCL4 uygulanan ve oral soy izoflavon (Diyette 100mg/kg) alan grup). Plazma malondialdehit (MDA), paraoksonaz, arilesteraz ve diğer biyokimyasal parametreler uygun metodlarla ölçüldü.

Plazma MDA düzeyleri grup3 de; grup1,2 ve grup 4’den anlamlı olarak yüksek olup (sırasıyla p<0.01, p<0.01, p<0.05). Karaciğer doku MDA düzeyleri ise grup3 de; grup 1,2 ve grup4 ile karşılaştırıldığında anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0.01). Grup4 ile grup3 karşılaştırıldığında plazma ve karaciğer doku MDA düzeylerinde anlamlı bir azalma olduğu gözlendi (P<0.05). Plazma paraoksonaz ve arilesteraz düzeyleri grup3 de, grup1 ve grup 4 ten anlamlı olarak daha düşüktü (P<0.05). Grup3 ve grup4 arasında MDA düzeyleri ve plazma paraoksonaz düzeyleri arasında negatif bir korelasyon vardı (r:-0.5378, p<0.01, r: -487 p<0.01).

Bulgularımız soy izoflavonların antioksidatif etkinliğe sahip olduğu ve soy izoflavon uygulamasının oksidatif hasarı önlemede paraoksonaz gibi bazı antioksidan özelliğe sahip enzimleri de stimule ederek etkili olduğunu düşündürmektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]