[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2006, Cilt 20, Sayı 1, Sayfa(lar) 061-063
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
ELAZIĞ VE MALATYA İLLERİNDE ATLARDA BABESİA EQUİ (LAVERAN, 1901) VE BABESİA CABALLİ (NUTTALL, 1910) TÜRLERİNİN YAYILIŞININ SEROLOJİK YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI
İbrahim BALKAYA1, S. Zerrin ERDOĞMUŞ2
1Etlik Merkez Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, Ankara – TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Elazığ – TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: At, Babesia, Equi, Babesiacabelli, IFAT, CFT

Bu çalışma, Elazığ ve Malatya’da bulunan Babesia türlerinin tespiti ve serolojik olarak IFAT ve CFT yöntemiyle Babesia equi ve Babesia caballi seroprevalansının saptanması amacıyla yapılmıştır.Bu amaç için, 2003 yılında bu bölgedeki illerden rastgele seçilen atlardan 78 serum ve 90 froti hazırlanmış ve incelenmiştir. Giemsa ile boyanan frotiler Babesia türleri yönünden muayene edilmiş ve hiçbir preparatta etken görülememiştir. Yapılan serolojik testlerde seropozitiflik Malatya’da IFAT ile B. equi yönünden %20.5, B. caballi yönünden %2.5; CFT ile B.equi yönünden % 18, B. caballi yönünden % 0 olarak saptanırken, Elazığ’da IFAT ve CFT ile B. equi ve B.caballi % 0 olarak saptanmıştır.

Testler arasındaki sonuçların farklılığı istatistiksel olarak değerlendirilmiş, IFAT ve CFT arasında önemli bir fark bulunamamıştır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]