[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2006, Cilt 20, Sayı 2, Sayfa(lar) 143-147
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
KOAH ATAK DÖNEMİNDEKİ OLGULARDA HASTA ÖTİROİD SENDROMU VE TİROİD FONKSİYON TESTLERİNİN ATAK TEDAVİSİNE CEVABININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Gamze KIRKIL, Figen DEVECİ, Teyfik TURGUT, Suat TÜRKOĞLU, Mehmet Hamdi MUZ
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: KOAH, HÖS, Arter kan gazları

Hasta ötiroid sendromu (HÖS) kritik hastalardaki tiroid fonksiyon anomalilerini tanımlar. KOAH akut ataklı olgularda HÖS sıklığını araştırmayı, stabil dönemde tiroid hormon seviyelerini, tiroid fonksiyon testleri (TFT) ile kan gazı parametreleri arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.

Otuzdokuz KOAH akut ataklı ve 20 sağlıklı kontrol grubunun serum serbest triiyodotironin (sT3), serbest tiroksin (sT4), total T3 (TT3), total T4 (TT4) ve tirotropin (TSH) seviyeleri, arteryel kan gazı (AKG) analizleri değerlendirildi. HÖS (+) olanlarda stabil dönemde ölçümler tekrarlandı.

KOAH’lı olguların 29’unda (%74.35) HÖS tespit edildi. Kontrol grubu ile HÖS (-) KOAH’lı grup karşılaştırıldığında PaO2, TT3 değerleri arasında (sırasıyla p<0.001, p=0.003), kontrol grubu ile HÖS (+) KOAH’lı grup karşılaştırıldığında PaO2, PaCO2, O2 saturasyonu, sT3, TT3 değerleri arasında anlamlı fark olduğu tespit edildi (sırasıyla p<0.001, p=0.012, p=0.004, p=0.025, p<0.001). HÖS(-) ve HÖS(+) KOAH’lı olgular karşılaştırıldığında AKG parametreleri arasında fark olmadığı (p>0.05), TT3, sT3 değerlerinin HÖS (+) grupta düşük olduğu görüldü (sırasıyla p<0.001, p=0.001).

HÖS (+) olguların stabil dönemdeki sT3, TT3, O2 saturasyonu değerlerinde anlamlı artış tespit edildi (sırasıyla p<0.025, p<0.046, p<0.034).

HÖS (+) olguların atak döneminde sT3 ve TT3 ile PaCO2 arasında negatif (sırasıyla p=0.025, r= -0,415, p=0.016, r=-0,443), TT4 ile PaO2 arasında pozitif, TSH ile O2 saturasyonu arasında ise negatif korelasyon olduğu gözlendi (sırasıyla p=0.023, r=0.421, p=0.029, r=-0.407). Stabil dönemde TFT değerleri ile AKG parametreleri arasında korelasyon tespit edilmedi (p>0.05).

Sonuç olarak, KOAH’lı olgularda tiroid fonksiyon anomalilerine sıklıkla rastlanabileceği, ancak hastaların tedavileri tamamlanmadan bu anomalilere müdahale etmede acele edilmemesi gerektiği, tiroid hormon seviyelerinin seri analizleri ile tedavinin daha doğru bir şekilde yönlendirilebileceği düşünülmektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]