[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2003, Cilt 17, Sayı 3, Sayfa(lar) 211-215
[ English ] [ PDF ]
KUZULARDA GÖZYAŞI SEKRESYONUNUN İPLİK TESTİ İLE KLİNİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
Halil Selçuk BİRİCİK1, Halit OĞUZ2, Mustafa KÖSE3
1Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Şanlıurfa / TÜRKİYE
2Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Şanlıurfa / TÜRKİYE
3Ceylanpınar Tarım İşletmesi Şanlıurfa / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: İplik testi, gözyaşı sekresyonu, kuzu.

Bu çalışma; sağlıklı erkek ve dişi kuzularda iplik testinin gözyaşı sekresyonunun değerlendirilmesinde yeni bir yöntem olarak kullanılabilirliğinin gösterilmesi ve bu hayvanlardaki normal değerlerin saptanması amacıyla yapıldı.

Çalışmanın materyalini, yaşları 1-3 gün arasında değişen, 15 erkek (I. grup) ve 15 dişi (II. grup) olmak üzere toplam 30 adet sağlıklı İvesi ırkı kuzu oluşturdu. Gözyaşı sekresyonunu ölçmek için fenol kırmızısı emdirilmiş iplikler, her iki gözün alt konjunktival resesusuna yerleştirildi. On beş saniye beklendikten sonra, iplikler alındı ve renk değişimi olan ıslanmış kısım milimetre olarak ölçüldü.

Çalışmaya alınan 30 kuzunun toplam 60 gözünde saptanan ölçüm değerleri, ortalama 25.61±5.36 mm olarak bulundu. Birinci gruptaki erkek kuzuların sağ ve sol gözlerinden ölçülen değerler sırasıyla ortalama 27.93±5.75 ve 27.53±6.80 mm, II. gruptaki dişi kuzuların sağ ve sol gözlerinden elde edilen değerler ise 23.80±3.78 ve 23.20±2.86 mm olarak saptandı. Her iki grubun sağ ve sol gözlerine ait ortalamalar arasında istatistiksel olarak önemli bir fark bulunmamasına karşın, iki grup arasında hem sağ, hem de sol gözde ölçülen ortalamalar arasında önemli farklılıklar (p<0.05) bulundu.

Sonuç olarak; iplik testinin gözyaşı miktarının tespitinde kolay ve çabuk uygulanabilir bir tanı yöntemi olduğu ve ölçülen bu değerlerin sağlıklı kuzular için referans olarak alınabileceği kanısına varıldı.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]