[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2006, Cilt 20, Sayı 6, Sayfa(lar) 415-421
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Behçet Hastalığında Total Antioksidan Cevap ve Oksidatif Stres
Ahmet IŞIK, Süleyman Serdar KOCA
Firat University Faculty of Medicine Department of Rheumatology Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Behçet Hastalığı, Total Antioksidan Cevap, Total Peroksit, Oksidatif Stres İndeksi

Behçet hastalığı (BH)’nda birçok antioksidanın azaldığı ortaya konulmuştur. Ölçüm metodu son zamanlarda belirlenmiş ve geliştirilmiş olan total antioksidan cevap (TAR), tüm antioksidanların toplam antioksidan özelliklerini yansıtabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, BH’nda antioksidan kapasiteyi TAR ile ölçmek ve hastalık aktivitesi ile olan ilişkisini belirlemektir.

Çalışmaya 21 BH olgusu (10 aktif, 11 inaktif) ile kontrol grubu olarak yaş ve cinsiyetleri uyumlu 23 sağlıklı gönüllü alındı. TAR ve total peroksit (TP) uygun yöntemler ile çalışıldı ve oksidatif stres indeksi (OSI) hesaplandı.

TAR düzeyi BH grubunda 1,04±0,07, kontrol grubunda 1,16±0,08 mmol Trolox eq./L; TP düzeyi BD grubunda 13,4±4,5, kontrol grubunda 7,72±1,86 µmol H2O2/L; OSI değeri BH grubunda 1,45±0,52, kontrol grubunda 0,67±0,18 Arbitrary Unit olarak saptandı. Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, BH grubundaki TAR düzeyi düşüklüğü, TP ve OSI düzeyleri yüksekliği istatistiksel anlamlılıktaydı (herbirisi için; p<0.001). TAR düzeyi ile TP ve OSI düzeyleri arasında, hem BH grubunda (sırasıyla; r=-0.578, p<0.01 ve r=-0.552, p<0.01), hem de kontrol grubunda (sırasıyla; r=-0.469, p<0.05 ve r=- 0.391, p<0.05) anlamlı negatif korelasyon vardı. Aktif ve inaktif BH grupları arasında; TAR, TP ve OSI düzeyleri açısından anlamlı farklılık yoktu (herbirisi için, p>0.05).

TAR, BH’nda antioksidan kapasiteyi belirlemek amacıyla kullanılabilecek uygun bir yöntemdir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]