[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2003, Cilt 17, Sayı 3, Sayfa(lar) 221-226
[ English ] [ PDF ]
SAFKAN ARAP KISRAKLARDA EMBRİYONİK VE ERKEN FÖTAL ÖLÜMLERİN ULTRASONOGRAFİ İLE TESPİTİ
Hayrettin ÇETİN1, M. Osman ATLI2, Abuzer K. ZONTURLU1, Ömer KORKMAZ1
1Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Şanlıurfa / TÜRKİYE
2Harran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Şanlıurfa / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Embriyonik ölüm, ultrasonografi, kısrak.

Bu çalışmada, 16. günde gebeliği tespit edilen safkan Arap kısraklarında embriyonik ve erken fötal ölümleri ve etkili faktörleri tespit etmek ayrıca ultrasonografinin embriyonik ve erken fötal ölümlerin tespitinde kullanılabilirliğini ortaya koymak amaçlandı.

Kısrakların gebelikleri 16. günde ultrasonografi ile teşhis edildi. Gebeliğin 20, 40 ve 60. günlerinde yapılan ultrasonografik muayenede toplam 59 baş kısrakta %16.9 oranında embriyonik ve erken fötal ölüm tespit edildi. En yüksek oranın 20-40. günler arasında şekillendiği (%60) görüldü. Yaşa göre değerlendirildiğinde, 4-9 yaş grubunda %3.8, 10-16 yaş grubunda %12.5 ve >16 yaş grubunda ise %41.1 oranında embriyonik ölüme rastlandı. Embriyonik ölümlerin >16 yaş grubunda 4-9 yaş grubundaki hayvanlardan önemli derecede (P<0.05) yüksek olduğu belirlendi. Yine embriyonik ölümlerin Mart - Mayıs 15 döneminde %21.7 ve Mayıs 15–Temmuz 31 döneminde %13.8 oranında şekillendiği ve istatistiki olarak farkın önemsiz olduğu tespit edildi. Tay kızgınlığı, siklik kızgınlık ve ilk kez tohumlanan kısraklarda embriyonik ölüm oranları sırası ile %7.1, %23.5 ve %9 olarak saptandı ve yine istatistiki olarak farkın olmadığı görüldü. Anamnezinde önceki yıllarda infertilite problemi olan ve son dönem gebe kalan kısraklarda ise embriyonik ölüm oranı %37.5 olarak belirlendi.

Sonuç olarak, ultrasonografinin kısraklarda embriyonik ve fötal ölümlerin tespitinde güvenilir, kolay uygulanabilen bir metot olduğu, yaklaşık tay doğum oranın belirlenebilmesi için embriyonik dönem içerisinde periyodik muayeneler gerektiği, embriyonik ve erken fötal ölümlerin meydana gelmesinde yaş, mevsim, reprodüktif durum (tay kızgınlığı, ilk defa tohumlama gibi) gibi faktörlerin tek başına veya kombine olarak etkili olabileceği kanısına varıldı.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]