[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2007, Cilt 21, Sayı 6, Sayfa(lar) 249-252
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Aydın İlinde Satışa Sunulan Fermente Sucukların Mikrobiyolojik Kalitelerinin İncelenmesi
Filiz KÖK1, Gökben ÖZBEY2, Adile MUZ3
1Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Aydın-TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu, Elazığ-TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Fermente Sucuk, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella spp, Listeria spp.

Bu çalışmada, Aydın ilindeki farklı marketlerden temin edilen toplam 100 fermente sucuk örneğinden kültür yöntemi ile Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella spp, Listeria spp.'nin varlığı test edildi. Sucuk örneklerinde, Toplam Aerobic Mezofilik Bakteri sayısı ortalama 4.20±0.06 log kob/g, maya ve küf sayısı ortalama 3.00±0.06 log kob/g, stafilokok-mikrokok sayısı ortalama 3.95±0.5 log kob/g ve koliform grubu bakteri sayısı ortalama 1.62 ± 0.54 log kob/g olarak bulunmuştur. Ayrıca 100 sucuk örneğinin 16 tanesinde (% 16) E. coli, 12 tanesinde (% 12) S. aureus, 5 tanesinde (% 5) Salmonella spp, 4 tanesinde (% 4) Listeria monocytogenes, 7 tanesinde (% 7) Listeria innocua, 3 tanesinde (% 3) Listeria welshimerii izole ve identifiye edildi.

Bu çalışmanın sonuçları; sucuk örneklerinin Türk Gıda Kodeksi Et Ürünleri Tebliğine uygun olmadığını ve dolayısıyla mikrobiyolojik kalitesinin kötü olduğunu göstermiştir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]