[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2007, Cilt 21, Sayı 6, Sayfa(lar) 253-256
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Ratların Karaciğer ve Testis Dokusundaki Antioksidan Aktivite Üzerine Nar Suyunun Etkisi
Abdurrauf YÜCE, Mesut AKSAKAL
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Nar suyu, Lipit peroksidasyon, Antioksidan aktivite, Karaciğer, Testis, Rat.

Bu çalışma sağlıklı ratların karaciğer ve testis dokularındaki antioksidan aktivite üzerine nar suyunun (NS) etkilerini araştırmak amacıyla yapılmıştır.

Bu amaçla 28 yetişkin Wistar albino rat kullanıldı. Ratlar her grupta 7 adet olacak şekilde ve nar suyunun veriliş miktarına göre 4 gruba ayrıldı ve gruplar kontrol, düşük, orta ve yüksek olarak isimlendirildi. Yedi hafta boyunca her gün kontrol grubuna 1ml distile su, düşük gruba 0,25 ml NS + 0,75 ml distile su, orta gruba 0,50 NS + 0,50 ml distile su ve yüksek gruba da 1 ml NS mide içi sondası ile verildi. Bu süre sonunda ratlar kesildi. Karaciğer ve testis dokularındaki lipit peroksidasyon (malondialdehit, MDA), glutasyon (GSH) düzeyleri ile glutasyon peroksidaz (GSH-Px) ve katalaz (CAT) aktiviteleri araştırıldı.

Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında nar suyunun farklı dozlarını almış olan ratların doku lipit peroksidasyon düzeylerinde önemli bir azalma gözlenirken glutasyon (GSH) düzeyleri, glutasyon peroksidaz (GSH-Px) ve katalaz (CAT) aktivitelerinde belirgin bir artış tespit edildi.

Sonuç olarak; nar suyu tüketimi ratların karaciğer ve testis dokusundaki lipit peroksidasyonu azaltırken antioksidan aktiviteyi artırmaktadır. Bu sonuçlar nar suyunun güçlü bir antioksidan aktiviteye sahip olabileceğini desteklemektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]