[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2003, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 23-26
[ English ] [ PDF ]
DÖL TUTMAYAN İNEKLERDE BOVİNE HERPESVİRUS 1 İNFEKSİYONLARININ SIKLIĞI
Hakan BULUT1, Ali RİŞVANLI2, Şükrü TONBAK1, İrem GÜLAÇTI1, A. Kürşat AZKUR1, Yusuf BOLAT1
1Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Elazığ / TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: BHV-1, döl tutmama, ELISA, sığır.

Bu çalışmada döl tutmayan ineklerde bovine herpesvirus 1 (BHV-1) infeksiyonlarının sıklığı araştırılmıştır. Enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) ile döl tutmayan toplam 120 hayvanın 85’i (%70.8) seropozitif, 35’i (%29.1) ise seronegatif bulunmuştur. Aynı çalışmada, kontrol grubu olarak test edilen döl tutma probleminin görülmediği toplam 80 ineğin 59’unda (%73.75) BHV-1’e karşı seropozitiflik belirlenmiş ve 21’inde (%26.25) ise bu virusa karşı antikorlara rastlanmamıştır. Bu bulgulara göre, döl tutan ve tutmayan gruptaki hayvanlarda BHV-1 seropozitifliği açısından istatistiki bir fark tespit edilmemiştir (P>0.05).

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]