[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2008, Cilt 22, Sayı 3, Sayfa(lar) 137-140
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Folliküler ve Luteal Faz Sırasında Elde Edilen Sığır Oositlerinin İn-Vitro Değerlendirilmesi
Güneş SERİN, İlker SERİN, Ahmet CEYLAN
Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Doğum ve Reprodüksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Aydın-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Oosit, COC, östrus siklusu, inek

Bu araştırmada inek ovaryumlardan elde edilen oositlerin morfolojik yapı ve kalitelerine göre sınıflandırılması yapılmıştır. Bu amaçla mezbaha materyalinden elde edilen 105 adet ovaryum kesimden sonraki 2-4 saat içinde laboratuara ulaştırıldı. Ovaryum yüzeyindeki fonksiyonel yapıların inspeksiyonu ile siklus fazı belirlenen ovaryumlar folliküler (n=66), luteal (n=33) ve nonsiklik (n=6) olarak sınıflandırıldı. Aspire edilen kumulus hücre kompleksleri (COC) stereomikrokroskopta incelendi. Her bir COC belirtilen morfolojik kriterlere göre sınıflandırıldı. COC-A: çok sıralı ( >3 ) kompakt kumulus hücreleri ile sarılı homojen ooplasma, COC-B: Koyu renkli ve daha az sıralı kumulus hücreli oosit , COC-C: Koyu renkli ve tamamen yayılmış ya da soyulmuş oosit.

A sınıfı (n=341), B sınıfı (n=374) ve C sınıfı (n=260) olmak üzere toplam 975 COC görüldü. Buna göre folliküler faz içerisindeki ovaryumlardan 3,52±0,38 adet A kalite, 3,42±0,28 adet B kalite ve 2,36±0,24 adet C kalite COC; luteal faz içerisindeki ovaryumlardan ise 2,79±0,51 adet A kalite, 3,82±0,41 adet B kalite ve 2,64±0,43 adet C kalite COC elde edildi. Folliküler ve luteal faz grubuna ait ovaryumlardan elde edilen A, B ve C sınıflarındaki ortalama COC sayıları arasında istatistiksel yönden fark gözlenmedi (p>0,05).

Sonuç olarak, seksüel siklus fazınının elde edilen COC kalitesi üzerinde belirgin bir etkisi olmadığı, in-vitro çalışmalar için her iki faza ait oositlerin kullanılabileceği görülmüştür.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]