[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2008, Cilt 22, Sayı 3, Sayfa(lar) 153-158
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Sığır Dalak Doku Arginazının Bazı Kinetik Özellikleri
Fatih Mehmet KANDEMİR, Necmi ÖZDEMİR
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Arginaz, sığır dalak dokusu, kinetik özellikler

Bu çalışmada sığır dalak doku arginazının bazı kinetik özelliklerini incelenmiştir.

Çalışmada kullanılan dalak dokuları Elazığ'daki Elkas kesimevinden temin edilmiştir. Arginaz aktivitesini ölçmede tiyosemikarbazid-diasetilmonoksim üre (TDMU) metodu kullanılmıştır. Protein Lowry ve arkadaşlarının metoduna göre ölçülmüştür.

Preinkübasyon sıcaklığı, preinkübasyon süresi, inkübasyon süresi ve optimal pH' nın sırasıyla 62ºC, 15 dakika, 10 dakika ve 9.7 olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca sığır dalak doku arginazının çeşitli metal iyonlarına karşı duyarlılığı tespit edilmiş ve metal iyonları (Mn+2, Cu+2, Mg+2, Ba+2, Fe+3, Ag+2, Cr+3, Sn+2, Hg+2, Pb+2, Co+2, Ni+2, Zn+2, Cd+2, Li+1, K+1, Al+3, Mo+6, Na+1 ve Ca+2 ) içinde enzim aktivitesi üzerine en etkili metalin Mn+2 olduğu bulunmuştur. Enzim 2 mM' lık MnCl2 konsantrasyonunda en yüksek aktiviteyi göstermiştir. Enzim aktivasyonu için Mn+2 iyonlarının ve preinkübasyonun gerekli olduğu görülmüştür. Pb+2 ve Ag+2 iyonları varlığında enzim hiç aktivite göstermemiştir.

Enzimin substrata olan ilgisi Michaelis -Menten grafiğine göre değerlendirilmiş ve Km değeri 5 mM olarak bulunmuştur.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]