[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2008, Cilt 22, Sayı 4, Sayfa(lar) 201-204
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Üriner Sistem Taş Hastalığında ESWL Tedavisi Öncesi ve Sonrası Renal Arterlerdeki Kan Akım Değişikliklerinin Power Doppler Ultrasonografi ile Araştırılması
Hanefi YILDIRIM1, Meltem TURFANDA1, Mustafa KOÇ1, Selami SERHATLIOĞLU1, Rahmi ONUR 2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: ESWL, doppler ultrasonografi, nefrolitiazis

Üriner sistem taşlarının tedavisinde, yaklaşık 20 yıldan beri yararlı ve non-invaziv bir yöntem olarak kullanılan, extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL)' nin böbrek parankimi ve kan akımında meydana getirdiği değişiklikleri göstermek için histopatolojik, biyokimyasal, radyonüklid ve radyolojik yöntemler kullanılmaktadır. Biz bu çalışmamızda, ESWL tedavisinin kısa dönemde renal kan akımında oluşturabileceği değişiklikleri araştırmayı amaçladık.

Yaşları 11 ile 60 arasında değişen 42 olgunun taşlı böbreklerinde, power Doppler ultrasonografi ile ESWL' den bir saat önce ve sonra rezistif indeks (RI), pulsatilite indeksi (PI), akselarasyon zamanı (AT), sistolik hız ve diastolik hızları ölçüldü. Ayrıca, aortta ESWL öncesi ve sonrası RI, PI, aort sistolik hız/diastolik hız oranlarına bakıldı. ESWL öncesi ve sonrası sistolik ve diastolik kan basınç değerleri elde edilerek karşılaştırıldı.

ESWL sonrasında, taşlı böbrek RI değerinde, aortta PI değerinde artış saptandı. Ayrıca ESWL sonrasında taşlı böbrekte PI değerinin azalmış olduğu tespit edildi. Olguların hepsinde ESWL uygulanması ile sistolik kan basıncının anlamlı bir artış gösterdiği izlendi.

Bu çalışmada, üriner sistem taşlarının tedavisinde, cerrahi girişime karşın pek çok açıdan üstünlüğü nedeniyle tercih edilen ESWL' nin kullanımı ile renal kan akımında hemodinamik değişikliklerin olduğu ve kısa dönemde böbreğin etkilendiği gösterilmiştir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]