[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2008, Cilt 22, Sayı 6, Sayfa(lar) 327-332
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Paylaşılmamış Deneyim: Deprem Bölgesinde Kronik Hastalığı Olan Bireylerin Yaşam Kalitesini Etkileyen Etmenler
Özgül KARAYURT, Aklime DİCLE, Arzu Tuna MALAK
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu İzmir, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Deprem, kronik hastalık, yaşam kalitesi, hemşirelik

Bu araştırma, deprem bölgesinde yaşayan kronik hastalığı olan (hipertansiyon, diabetes mellitus, kalp hastalığı, kronik obstrüktif akciğer hastalığı) bireylerin yaşam kalitesi düzeyinin saptanması ve etkileyen etmenlerin incelenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.

Araştırmanın örneklemini Marmara Depremi sonrası Gölcük’te kurulan bir çadırkentte yaşayan yaklaşık 100 kişiden kronik hastalığı olan 34 kişi oluşturmuştur. Veriler, tanıtıcı özellikler formu ve SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel değerlendirilmesinde Mann Whitney U ve Kruskal Wallis Varyans analizi kullanılmıştır.

Deprem bölgesinde yaşayan kronik hastalığı olan bireylerin ortalama fiziksel yaşam kalitesi puanı 39.2±6.6; mental yaşam kalitesi puanı 35.5±9.6 olarak saptanmıştır. Eğitim düzeyi yüksek olan bireylerde fiziksel yaşam kalitesi algısı daha yüksek, mental yaşam kalitesi algısının daha düşük olduğu görülmüştür. Diğer etmenlerin (yaş, medeni durum, kronik hastalık sayısı ve hastalık yılı) fiziksel ve mental yaşam kalitesini etkilemediği saptanmıştır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]