[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2003, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 71-76
[ English ] [ PDF ]
KOYUN VE KEÇİLERDE BÖBREK HİDATİDOZİSİNİN İNSİDENS VE PATOLOJİSİ
İhsan YAMAN1, Hayati YÜKSEL2
1Fırat Üniversitesi Sivrice Meslek Yüksek Okulu Elazığ / TÜRKİYE
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Van / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Hidatidozis, böbrek, koyun, keçi.

Bu çalışmada, Elazığ mezbahalarında kesilen koyun ve keçilerde böbrek hidatidozisinin insidens ve patolojisinin incelenmesi amaçlandı. Bunun için Elazığ Günet ve Elet mezbahalarında kesilen değişik ırklardan toplam 9.020 adet koyun ve 13.220 adet keçinin böbrekleri makroskobik olarak hidatidozis yönünden incelendi. Bu incelemeler sonucunda 81 adet (%0.89) koyun ile 13 adet (%0.098) keçinin böbreğinde kist hidatik belirlendi. Kist hidatik saptanan koyunların 8’inin (%9.88) erkek, 73’ünün (%90.12) dişi olduğu ve kistlerin 30 (%37.03) olguda sağ, 51 (%62.97) olguda sol ve 4 (%4.93) olguda her iki böbrekte yerleştiği görüldü. Yine koyunlarda 59 (%72.84) olguda uniloküler kistlere, 10 (%12.34) olguda multikistik kistlere ve 12 (%14.82) olguda kalsifiye nodüllere rastlandı. Kist hidatik saptanan keçilerin ise 2’sinin (%15.39) erkek, 11’inin (%84.61) dişi olduğu, bu kistlerin 4’ünün (%30.77) sağ, 9’unun (%69.23) sol böbrekte yerleştiği belirlendi ve 11 (%84.61) olguda uniloküler kist ve 2 (%15.39) olguda da kalsifiye olmuş nodül saptandı.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]