[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2009, Cilt 23, Sayı 1, Sayfa(lar) 031-035
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Yatarak Tedavi Gören Çocuk Hastalarda Deri Hastalıklarının Mevsimsel Değişimi ve Sıklığı
Demet ÇİÇEK1, Selma BAKAR DERTLİOĞLU1, Cemil ÇOLAK2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Deri hastalıkları, mevsimler, çocuklar

Bu çalışma dermatoloji kliniğinde yatarak tedavi gören çocuk hastaların dermatolojik problemlerinin hangi sıklıkta görüldüğünü değerlendirmek ve hastalıkların mevsimsel özelliklerini belirlemek amacıyla yapıldı.

Üç yıllık sürede kliniğimizde yatarak tedavi gören, 17 yaş altı toplam 137 çocuk hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Bu çalışmada hastaların klinik özellikleri, yatış süresince yapılan laboratuar incelemeleri, tanıları, tedavileri ve hastalıkların mevsimsel özellikleri değerlendirildi. Dermatolojik tanılar 12 gruba ayrıldı.

Hastaların 60'ı (%43.8) kız ve 77'si (%56.2) erkekdi. Yaşları 0-16 yaş arasında olan 137 çocuk değerlendirildi. Yaş ortalaması 7.994.83 yıl idi. En sık görülen hastalık %47.44 oranında (65 hasta) enfeksiyon hastalıkları olarak saptandı. İkinci sıklıkta ise 14 hasta ile (%10.2) akut ürtiker ve anjiyoödem bulunmaktaydı.

Çalışmamızda kliniğimizde yatarak tedavi alan çocuk hastaların en önemli yatış nedenlerini enfeksiyon hastalıkları ile ürtiker-anjiyoödem olarak saptadık. Hastalık grupları ile mevsimler ve yaş ortalamaları arasında anlamlı bir ilişki bulundu.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]