[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2002, Cilt 16, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 263-266
[ English ] [ PDF ]
DENEYSEL SİROZDA SERUM OROTİK ASİT DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Fikret KARATAŞ1, Fatma İNANÇ2, Biray GÜR3, Halit CANATAN3, İhsan HALİFEOĞLU3, İbrahim BAKAN3
1Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Elazığ / TÜRKİYE
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Kahramanmaraş / TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Orotik asid, siroz, HPLC.

Hepatosellülar hasara bağlı olarak NH3 düzeyi yükselir ve üre döngüsü enzimlerinde azalma meydana gelir. Yükselen NH3 düzeyi mitokondriyal karbamoil fosfat sentezinin artışına neden olur. Sitozole diffüz olduktan sonra karbamoil fosfat, sitozolik karbamoil fosfat sentetaz tarafından pirimidin sentezine yönlendirilir ve orotik asit üretiminde artış gözlenir. Bu çalışmanın amacı CCl4 ile oluşturulan deneysel sirozda orotik asit düzeylerini değerlendirmektir. Çalışmada toplam 36 sıçan (kontrol= 17, deney grubu= 19) kullanıldı. Deneysel siroz CCl4 ile oluşturuldu. Serum total protein, albumin, AST, ALT, ALP, ve LDH düzeyleri otoanalizörle tayin edilirken, orotik asit düzeylerinin tayininde HPLC kullanıldı. Her iki grupta total protein düzeylerinde anlamlı bir değişiklik yok iken, albumin düzeyleri azaldı. Kontrol ile karşılaştırıldığında, sirotik sıçanların AST, ALT, ALP, LDH ve orotik asit düzeylerinin anlamlı derecede arttığı görüldü (p<0.005). Deneysel siroz oluşturulan sıçanların orotik asit düzeylerinde istatistiki olarak anlamlı bir artış vardır. Bu nedenle, AST, ALT, ALP ve LDH gibi karaciğer fonksiyon parametrelerine ek olarak orotik asit düzeylerinin de rutin olarak saptanması ile, karaciğer hastalıklarının, özellikle de sirozun patogenezi hakkında daha faydalı ve anlamlı sonuçlar elde edilebilir.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]