[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2010, Cilt 24, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-004
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Koyun Dalak Doku Arjinazının Fotoinaktivasyonu ve Bazı Kinetik Özellikleri
Fatih Mehmet KANDEMİR1, Mehtap ÖZÇELİK2, Necmi ÖZDEMİR1
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Arjinaz, fotoinaktivasyon, koyun dalak dokusu

Bu çalışmanın amacı koyun dalak doku arjinazının bazı kinetik özelliklerinin tesbit edilerek metilen mavisinin inhibisyon etkisinin araştırılmasıdır.

Çalışmada kullanılan dalak dokuları Elazığ'daki Elkas kesimevinden temin edilmiştir. Arjinaz aktivitesi spektrofotometrik olarak tiyosemikarbazid-diasetilmonoksim üre (TDMU) metodu kullanılarak ölçüldü. Protein Lowry ve arkadaşlarının metoduna göre ölçülmüştür.

Çalışmada dört grup kullanıldı. Birinci grupta, birinci preinkübasyonda MnCl2 eklendi ve örnekler oda ışığında tutuldu. Bu grup kontrol grubu olarak kabul edildi. İkinci grupta metilen mavisi ve MnCl2 birinci preinkübasyonda eklendi ve örnekler 150 watt ışığa maruz bırakıldı. Üçüncü grupta örneklere birinci preinkübasyonda MnCl2, ikici preinkübasyonda metilen mavisi eklenerek 150 w ışık uygulandı. Dördüncü grupta ise birinci preinkübasyonda metilen mavisi ikinci preinkübasyonda ise MnCl2 eklenerek örnekler 150 w ışığa tabi tutuldu.

Koyun dalak doku arjinaz aktivitesinde en fazla kayıp dördüncü grupta olurken bunu ikinci grup takip etti. En az aktivite kaybı ise üçüncü grupta görüldü. Enzim aktivitesinde oda ışığında % 66, karanlıkta % 60 ve 150 w ışıkta % 72' lik bir inhibisyon olduğu saptandı. Metilen mavisinin koyun dalak doku arjinazı üzerinde non-kompetetif inhibisyona neden olduğu tesbit edildi.

Fotoinaktivasyonun, muhtemelen arjinaz molekülünde bulunan histidil artıklarının imidazol gruplarının değişikliğe uğraması sonucu meydana geldiği düşünülmektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]