[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2010, Cilt 24, Sayı 1, Sayfa(lar) 011-015
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kayseri İlinde Satılan Çiğ Sütlerde Staphylococcus aureus ve Enterotoksinlerinin Varlığı Üzerine Araştırmalar
Nurhan ERTAŞ, Zafer GÖNÜLALAN
Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Kayseri, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Çiğ Süt, S. aureus, Enterotoksin, ELISA, PCR

Bu çalışmada, Kayseri ilinde satışa sunulan çiğ sütlerde bulunan Staphylococcal Enterotoksinlerin (SEs) ELISA testleri ile tespiti ve çiğ sütlerden izole edilen S.aureus izolatlarının sahip olduğu enterotoksin genlerinin m-PCR metodu ile belirlenmesi amaçlandı.

Çalışmada, incelenen 100 adet çiğ süt numunesinin 60'ında (%60) Staphylococcus spp. üremesi tespit edildi. İncelenen 300 adet izolata yapılan katalaz ve koagülaz testi ile 42'sinin (%14) S. aureus olduğu belirlendi. Belirlenen 42 adet S. aureus izolatının m-PCR metodu ile incelenmesi sonucunda 31 izolatta (%73.8) enterotoksin genlerininin varlığı tespit edildi. Bu enterotoksinlerin sırasıyla 12'sinin (%38.7) sea, 2'sinin (%6.5) seb, 5'inin (%16.1) sec, 10' unun (%32.3) sed ve 2'sinin (%6.5) hem sea hem de sed gen dağılımına sahip olduğu belirlendi. Belirlenen 42 adet izolata ait çiğ sütlerin ELISA tekniği ile incelenmesi sonucunda ise 28 örnekte (%66.6) SEs varlığı belirlendi. Uygulanan ELISA testleri sonucunda numunelerdeki SEs'lerin sırasıyla 10'unun (%35.7) SEA, 2'sinin (%7.1) SEB, 5'inin (%17.8) SEC, 9'unun (%32.2) SED ve 2'sinin (%7.1) hem SEA hem de SED olduğu tespit edildi. S. aureus izole edilmeyen çiğ sütlerde SEs varlığına rastlanmadı.

Bu çalışmada, Kayseri ili ve merkez ilçelerde satışa sunulan çiğ sütlerde S. aureus ve enterotoksinlerinin varlığı ortaya konulmuş ve bu toksinlerin halk sağlığı açısından göz ardı edilmemesi gereken bir tehlike oluşturabileceği sonucuna varılmıştır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]