[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2010, Cilt 24, Sayı 1, Sayfa(lar) 017-021
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Elektromanyetik Radyasyona Maruz Bırakılan Kobayların Böbrek Dokusunda Prooksidan-Antioksidan Düzeylerine Yeşil Çayın Etkisi
Mustafa CELLAT1, Dide KILINÇ KILIÇALP2
1Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, İl Tarım Müdürlüğü, Gaziantep, TÜRKİYE
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Van, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Elektromanyetik radyasyon, oksidanlar, antioksidanlar, yeşil çay ekstraktı, kobay

Bu çalışmada cep telefonlarından kaynaklanan elektromanyetik radyasyonun kobay böbrek dokusunda meydana getirebileceği oksidatif hasarın tespit edilmesi, yeşil çay ekstraktının bu hasarı önleyici veya koruyucu etkisinin olup olmadığının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Böbrek dokusunda malondialdehit (MDA), nitrat, nitrit ve glutatyon (GSH) düzeyleri ve süperoksit dismutaz (SOD) ve glutatyon peroksidaz (GSH-Px) enzim aktiviteleri ölçüldü. Çalışma için 600-800 gr ağırlığında 28 adet kobay seçilerek, her grupta 7 kobay olacak şekilde 4 gruba ayrıldı. Grup A (n= 7) : Kontrol grubu normal diyetle beslendi ve standart yetiştirme uygulandı. Grup B (n= 7) : Kobaylar 30 gün boyunca, günde 20 dakika konuşma, 23 saat 40 dakika da bekleme modunda çalışan cep telefonlarının yaydığı 900-MHz elektromanyetik alana maruz bırakıldı. Grup C (n= 7) : Bir ay süreyle hem elektromanyetik alana maruz bırakıldı ve hem de 100 mg/kg günlük doz olarak ağızdan yeşil çay ekstraktı uygulandı. Grup D (n=7) : Bir ay süresince 100 mg/kg günlük doz olarak ağızdan yeşil çay ekstraktı uygulandı. Sadece elektromanyetik radyasyon uygulanan B grubunun MDA, nitrat ve nitrit düzeylerinde kontrol grubuna göre istatistiki açıdan anlamlı artışlar (p≤0,001), GSH, SOD ve GSH-Px aktivitelerinde ise önemli azalmalar (p≤0,001) tespit edildi. Elektromanyetik radyasyona maruz kalınmasının kobay böbrek dokusunda oksidatif strese neden olduğu ve önemli bir antioksidan olan yeşil çay ekstraktı kullanımının böbrek dokusunda meydana gelen oksidatif stresi azaltıcı yönde etki gösterdiği gözlemlendi.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]