[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2010, Cilt 24, Sayı 1, Sayfa(lar) 017-021
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Elektromanyetik Radyasyona Maruz Bırakılan Kobayların Böbrek Dokusunda Prooksidan-Antioksidan Düzeylerine Yeşil Çayın Etkisi
Mustafa CELLAT1, Dide KILINÇ KILIÇALP2
1Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, İl Tarım Müdürlüğü, Gaziantep, TÜRKİYE
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Van, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Elektromanyetik radyasyon, oksidanlar, antioksidanlar, yeşil çay ekstraktı, kobay
Özet
Bu çalışmada cep telefonlarından kaynaklanan elektromanyetik radyasyonun kobay böbrek dokusunda meydana getirebileceği oksidatif hasarın tespit edilmesi, yeşil çay ekstraktının bu hasarı önleyici veya koruyucu etkisinin olup olmadığının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Böbrek dokusunda malondialdehit (MDA), nitrat, nitrit ve glutatyon (GSH) düzeyleri ve süperoksit dismutaz (SOD) ve glutatyon peroksidaz (GSH-Px) enzim aktiviteleri ölçüldü. Çalışma için 600-800 gr ağırlığında 28 adet kobay seçilerek, her grupta 7 kobay olacak şekilde 4 gruba ayrıldı. Grup A (n= 7) : Kontrol grubu normal diyetle beslendi ve standart yetiştirme uygulandı. Grup B (n= 7) : Kobaylar 30 gün boyunca, günde 20 dakika konuşma, 23 saat 40 dakika da bekleme modunda çalışan cep telefonlarının yaydığı 900-MHz elektromanyetik alana maruz bırakıldı. Grup C (n= 7) : Bir ay süreyle hem elektromanyetik alana maruz bırakıldı ve hem de 100 mg/kg günlük doz olarak ağızdan yeşil çay ekstraktı uygulandı. Grup D (n=7) : Bir ay süresince 100 mg/kg günlük doz olarak ağızdan yeşil çay ekstraktı uygulandı. Sadece elektromanyetik radyasyon uygulanan B grubunun MDA, nitrat ve nitrit düzeylerinde kontrol grubuna göre istatistiki açıdan anlamlı artışlar (p≤0,001), GSH, SOD ve GSH-Px aktivitelerinde ise önemli azalmalar (p≤0,001) tespit edildi. Elektromanyetik radyasyona maruz kalınmasının kobay böbrek dokusunda oksidatif strese neden olduğu ve önemli bir antioksidan olan yeşil çay ekstraktı kullanımının böbrek dokusunda meydana gelen oksidatif stresi azaltıcı yönde etki gösterdiği gözlemlendi.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Radyasyon, atomlardan enerji salınması olarak tanımlanabilir. Bu salınma, elektromanyetik titreşimler veya partiküler şeklinde olmaktadır1. Radyasyon etkileştiği dokularda, ya direk olarak ya da meydana gelen serbest radikallerin hücrede başka elemanlarla etkileşimi sonucu hasar oluşturmaktadır. Meydana gelen hasar radyasyonun dozu ve türüne göre değişmektedir. Deoksiribonükleik asit (DNA) ile etkileşim sonucu mutasyon meydana gelebilir ve bu hasar daha sonraki kuşaklarda ciddi tehlikeler oluşturabilir2.

  Günümüzde elektromanyetik alan oluşturan kaynaklar arasında; radarlar, mobil telefonlar, radyo ve televizyon vericileri, tıbbi ve endüstriyel uygulamalarda kullanılan çeşitli aletler, yüksek gerilim hatları, mikrodalga fırınlar ve elektrikli ev aletleri yer almaktadır. Radyasyonlar, madde içine nüfuz edip cismi oluşturan atom ya da moleküllerden elektron koparabilme yeteneklerine göre iyonlaştırıcı ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyon şeklinde sınıflandırılabilirler3.

  Bir ya da daha fazla sayıda çiftlenmemiş elektrona sahip element veya bileşiklere “serbest radikaller” denir. Serbest radikallerdeki çiftlenmemiş elektronlar kararlı duruma geçmek ister ve kararlı halde bulunan bir bileşikten elektron alarak, bu bileşiği yeni bir serbest radikal haline dönüştürür4. Reaktif oksijen türlerini radikaller (süperoksit (.O2-), hidroksil (OH.), peroksil (RO.2), alkoksil (RO.), hidroperoksil (HO.2), nitrik oksit (NO.), nitrojen dioksit (NO2.)) ve non-radikaller (hidrojen peroksit (H2O2), hipoklorik asit (HOCl), ozon (O3), singlet oksijen (1O2), peroksinitrit (ONOO-), alkilperoksinitrit (ROONO)) olarak sınıflandırabiliriz5-8. Serbest oksijen radikallerinin çok reaktif kimyasal maddeler olduğu ve pek çok hastalık ile patolojik durumun patogenezinde rol aldıkları düşünülmektedir. Serbest oksijen radikalleri, poliansatüre yağ asitlerinin peroksidasyonu aracılığıyla membran bütünlüğünü bozarak, hücre hasarına yol açabilmektedir9.

  Bir takım metabolik faaliyetler sırasında hücreler çoğunlukla serbest radikaller ve reaktif oksijen türleri (ROS) üretirler. Bu serbest radikaller antioksidan koruma sistemi olarak adlandırılan SOD, CAT, GSH-Px gibi antioksidan enzimler ve vitamin A, E, C, GSH, ubikinon ve flavonoidler gibi enzimatik olmayan antioksidanlar tarafından nötralize edilirler. Endojen antioksidanların yeterli olamadığı durumlarda, eksojen antioksidanlara gereksinim duyulmaktadır10,11.

  Antioksidan etkiye sahip olan kateşin polifenollerini içeren yeşil çay, in vivo ve invitro anti-enflematuar, anti-viral ve anti-tümör ilaçlar gibi etki gösterir12. Epigallokateşin galat (EGCG)'ın böbrek dokusunu oksidatif stres ve nekrosise karşı koruduğu kaydedilmiştir13. Fenolik bileşiklerin antioksidan etkisi, serbest radikalleri temizleme, metal iyonlarla bileşik oluşturma (metal şelatlama) ve singlet (tekli) oksijen oluşumunu engelleme veya azaltma gibi özelliklerinden kaynaklanmaktadır14. Yokozawa ve ark.15 ratlarda yaptıkları çalışmada, yeşil çay tanininin böbrek dokusunda MDA seviyesini düşürdüğünü, CAT'ın aktivitesini artırdığını ve oksidatif stresi ortadan kaldırarak, böbrek fonksiyonları için faydalı olduğunu bildirmektedirler. Yeşil çay, antioksidan özellikleri sebebiyle böbrek dokusu üzerinde toksik etki gösteren ajanların bu etkisini azaltır ve rejenerasyon işlemini arttırarak böbrekte fonksiyon kaybını önler16.

  Cep telefonlarının yaydığı 900 MHz frekansındaki radyo frekans dalgalarına, insanlar iki farklı şekilde maruz kalabilmektedirler. Cep telefonlarından yayılan radyo frekans dalgaları vücudun çoğunlukla baş olmak üzere sadece bir kısmını etkilerken, baz istasyonlarından yayılan dalgalar tüm vücudu etkilemektedir. Çalışmalar çoğunlukla bu etkilerden yalnız bir tanesini ortaya koyabilmektedir. Bu iki radyasyon şiddet ve yoğunluk açısından farklılık göstermektedir17.

  Mobil telefon kullanımının oksidatif stres oluşturarak kanser riskini arttırabileceği ifade edilmektedir18. İyonize edici radyasyon yoğun bir şekilde serbest radikal oluşumuna neden olabilmekte ve yaşam süresini kısaltabilmektedir19.

  Özellikle son yıllarda hayatımızın vazgeçilmezleri arasında ilk sıraya yerleşen cep telefonları, insanların sürekli olarak elektromanyetik alanlara maruz kalmalarına yol açmaktadır. Elektromanyetik alanın dokularda oluşturduğu oksidadif stres etkisi ve bunu önlemede muhtemel antioksidan kaynaklarının rolü konusunda başta karaciğer olmak üzere beyin, kan, testis ve uterus gibi doku ve organlarda oldukça yoğun çalışılmasına karşın, böbrek dokusunda sınırlı sayıda çalışma olduğu görülmektedir. Bu yüzden özellikle böbrek dokusu seçilerek, bu doku üzerindeki etkilerin ortaya konulması hedeflenmiştir.

  Çalışmada cep telefonlarından kaynaklanan elektromanyetik alanın (900 MHz), kobay böbrek dokusunda meydana getirebileceği oksidatif hasarın tespit edilmesi ve bu hasara karşı yeşil çay ekstraktının önleyici veya koruyucu etkisinin ortaya çıkarılması amaçlandı. Böbrek dokusunda MDA, nitrat, nitrit ve GSH düzeyleri ve SOD ve GSH-Px enzim aktiviteleri incelendi.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Araştırmada Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneysel Araştırmalar Birimi (FÜTDAM) ve Dicle Üniversitesi Sağlık Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinden (DÜSAM) sağlanan 600-800 g ağırlığında, 28 sağlıklı kobay (guinea pig) kullanıldı. Kobaylar deney süresince her bir kafeste 4 adet olacak şekilde 60×90×45 ebatlarında, ızgaralı, metal köşe bentli, tel örgülü, kafeslerde tutuldu. Hayvanlar yem fabrikası tarafından üretilen standart pelet rat yemle ad-libitum olarak beslenerek, gece/gündüz doğal aydınlatılan odalarda barındırıldı. Bir haftalık adaptasyona tabi tutulduktan sonra her grupta 7 hayvan olmak üzere 4 gruba ayrıldı.

  Grup A: Kontrol grubu olarak normal diyetle beslendi ve standart şartlar uygulandı.

  Grup B: Bir ay süreyle elektromanyetik (900-MHz) alana maruz bırakıldı.

  Grup C: Bir ay süreyle elektromanyetik alana maruz bırakıldı ve 100 mg/kg günlük doz olarak ağızdan yeşil çay ekstraktı uygulandı.

  Grup D: Bir ay süresince 100 mg/kg günlük doz olarak ağızdan yeşil çay ekstraktı uygulandı.

  Kobaylar 30 gün boyunca, günde 20 dakika konuşma, 23 saat 40 dakika da bekleme modunda çalışan cep telefonlarının yaydığı 900-MHz elektromanyetik alana (217-Hz pulse rate, 2-W maximum peak power, SAR 0,95 w/kg) maruz bırakıldı. Cep telefonları kafeslerin 0.5 cm altına yerleştirildi. A ve D grubu elektromanyetik radyasyona maruz kalmamaları için ayrı bir odada tutuldu. Yeşil çay uygulanan gruplardaki hayvanların vücut ağırlıkları ölçülerek 100mg/kg günlük yeşil çay ekstraktı ağız yolundan pipetle verildi. Bu işlemler her gün aynı saatte gerçekleştirildi. Deneme periyodu olan 30 günün sonunda eter anestezisi altında hayvanların böbrekleri alındı, iki defa soğuk fizyolojik tuzlu suda yıkandı ve -80ºC' de analizlere kadar saklandı.

  Doku Malondialdehit (MDA) Tayini: MDA, asit ve alkali ortamda ısıtılarak serbestleştirilip tiyobarbiturik asit (TBA) reaktifi ile MDA-TBA renkli bileşiğinin oluşturulması sonucunda UV-1201V-Shımadzu Spektrofotometrede 532 nm'de absorbans ölçümleri yapıldı20,21.

  Doku Nitrat ve Nitrit Tayini: Böbrek dokusunda nitrat ve nitrit tayinleri için doku ekstraksiyonu MDA analizi için yapılan doku ekstraksiyon yöntemi ile aynıdır. Böbrek dokusu nitrat (NO-3) ve nitrit (NO-2) düzeyleri modifiye Stahr metodu22 ve Coupling ayıracı ile spektrofotometride 520 nm. 'de ölçüldü.

  Doku Glutatyon (GSH) Tayini: GSH'ın doku ekstraksiyonu ve analizi Ball ve Fernandez metodunca gerçekleştirildi23,24.

  Doku Süperoksit Dismutaz (SOD) Aktivitesi Tayini: SOD enzim aktivitesi Randox -Ransod enzim kiti ile, UV-1201V-Shımadzu Spektrofotometre'de 505 nm'de 37ºC'de ölçüldü25.

  Doku Glutatyon Peroksidaz (GSH-Px) Aktivitesi Tayini: GSH-Px enzim aktivitesi, Randox-Ransel enzim kitleri ile UV-1201V-Shımadzu Spektrofotometre'de 340 nm' de ultraviyole metotla 37ºC' de ölçüldü26.

  İstatistiksel Analiz: Elde edilen tüm veriler, SPSS 11.5 paket program ile tek yönlü varyans analizi yapılarak değerlendirilmiştir. Daha ileri analiz için Duncan testi kullanılmıştır27.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Kontrol grubu ile deneme gruplarındaki MDA, nitrat, nitrit, GSH, SOD ve GSH-Px değerlerinin istatistiksel olarak karşılaştırılması sonucu aşağıdaki bulgular elde edildi. Çalışma sonucunda elde edilen veriler Tablo 1'de sunuldu.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: Gruplara Göre Böbrek Dokusu MDA, Nitrat, Nitrit, GSH, SOD ve GSH-Px Düzeyleri (n=7).

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Radyo frekans alana maruz kalınması kobaylarda radikal oluşumunu arttırırken, antioksidan enzim düzeylerinde azalışa neden olduğu, dışarıdan alınan ve bir antioksidan olan yeşil çayın farklı sürelerde uygulanan radyo frekans alanların olumsuz etkilerini azaltıcı yönde etki gösterdiği bildirilmektedir28.

  Elektromanyetik radyasyona maruz bırakılan ratların böbrek dokusu MDA, nitrik oksit (NO) ve üriner N-asetil-beta-D-glukozaminidaz (NAG) düzeyinde artış, ksantin oksidaz (XO), adenozin deaminaz (ADA), SOD, GSH-Px ve CAT aktivitelerinde ise azalma görülmektedir. Elektromanyetik radyasyon böbrek dokusunda oksidatif strese sebep olur. Vitamin C böbrek dokusunda oksidatif strese karşı koruyucu etki gösterir29,30,31. Değişik şiddetlerde uygulanan iyonize radyasyon kobay böbrek dokusu MDA ve GSH düzeylerinde artışlara, GSH-Px aktivitesinde ise azalmaya sebep olur32. Elektromanyetik etkiler, böbrek tubullerinin epitelyal hücrelerinde incelmeye ve özellikle de hücre nekrozisine yol açarak böbrek luminal tubullerinde azalmaya sebep olurlar33. Radyasyon nefritisi; böbreğin iyonize radyasyona maruz kalınmasını takiben oluşan nekrozis, atrofi ve sklerozisin bir sonucudur34. Kobaylara uygulanan farklı şiddetlerdeki elektrik alan, plazma, akciğer, karaciğer ve böbrek dokularında tiyobarbiturik asit reaktif ürünleri (TBARS) ve SOD aktivitelerinde istatiksel açıdan önemli bir artışa sebep olmaktadır35. Uzun süreli elektromanyetik alan, sıçanların karaciğer ve böbrek dokularında histolojik bir değişiklik oluşturmamaktadır36. Elektromanyetik radyasyonun rat beyin dokusu MDA ve NO düzeyleri ile XO ve ADA aktivitelerinde artışa, GSH düzeyi, SOD, GSH-Px ve CAT aktivitelerinde azalmaya neden olduğu, beyin dokusunda oksidatif stres meydana getirdiği ve melatoninin oksidatif stresi azaltıcı yönde etki gösterdiği ifade edilmektedir37,38,39. Elektromanyetik radyasyon sıçan karaciğer dokusu MDA düzeyini artırmış, GSH düzeyini ise azaltmıştır40. Radyo frekans radyasyon kobayların karaciğer dokusu nitrat ve total nitrik oksit seviyelerinde artışa ve daha uzun süreli radyo frekans radyasyon ise nitrit seviyesinde önemli bir artışa sebep olmaktadır. Radyo frekans radyasyonun kobay karaciğer dokusunda meydana getirdiği oksidatif stres üzerine N-asetil-L-sistein (NAC)'nin antioksidan koruyucu etkisi bulunmamaktadır41. Elektromanyetik radyasyon, rat miyokardiyal MDA ve NO düzeylerinde artışa, SOD, CAT ve GSH-Px aktivitelerinde ise azalmaya sebep olmaktadır42. Elektromanyetik radyasyonun ratların endometriyal MDA ve NO düzeylerinde artışa, SOD, GSH-Px ve CAT aktivitelerinde ise azalmaya yol açtığı kaydedilmektedir. Ayrıca elektromanyetik radyosyonun endometrial dokuda oksidatif strese neden olduğu, vit E ve vit C'nin oksidatif stresi azaltıcı yönde etki gösterdiği ifade edilmektedir43,44.

  Oksidatif stres böbrek hasarı fizyopatolojisinde önemli bir role sahiptir. Doğal ve sentetik çeşitli antioksidanların alınması böbrek hasarının önlenmesinde ve böbrek hastalıklarından korunmada yararlı etkiler gösterir45. Dışardan uygulanan diyetsel antioksidanlar ratlarda glomerüler hastalık modellerinde haberci hücrelerin prolifirasyonunu ve glomerüler sklerozisi baskılar. Bu sonuçlar antioksidanlar ile tedavinin böbrek hastalıklarının önlenmesinde bir ümit olabileceğini göstermektedir46.

  Çalışmada sadece elektromanyetik radyasyon uygulanan B grubunun MDA, nitrat ve nitrit düzeylerinde kontrol grubuna göre istatistiki açıdan anlamlı artışlar (p≤0,001), GSH, SOD ve GSH-Px aktivitelerinde ise önemli azalmalar (p≤0,001) tespit edildi. Elektromanyetik radyasyona maruz kalınması kobay böbrek dokusunda oksidatif strese neden olduğu ve önemli bir antioksidan olan yeşil çay ekstraktı kullanımının böbrek dokusunda meydana gelen oksidatif stresi azaltıcı yönde etki gösterdiği gözlemlendi.

  Sonuç olarak; elektromanyetik etkilere çok sık maruz kalınan, özellikle de cep telefonlarının insanların vazgeçilemezleri arasında olduğu günümüzde, diyetsel antioksidanların alınmasının olumsuz etkilenmeyi en aza indirgemede faydalı olabileceği düşünülmektedir. Çalışmanın bulguları da yeşil çay ekstraktının antioksidan olarak etki gösterdiğini destekler niteliktedir. İnsan sağlığı açısından cep telefonu kullanımının en aza indirilmesi, hayati organlardan uzakta tutulması ve bu konuda daha kapsamlı araştırmaların yapılmasının faydalı olacağı kanaatine varılmıştır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Güden M, Ulutın C, Pak Y. Noniyonizan elektromanyetik alanların biyolojik etkileri. T Klin Tıp Bilimleri 2001; 21: 441-444.

  2) Sert C, Çelik MS. Radyasyondan koruyucu ajanlar. Türkiye Klinikleri J Med Sci 1996; 16: 292-298.

  3) Şeker S, Çerezci O. Radyasyon Kuşatması, Elektriğin ve Nükleer Enerjinin Sağlığımıza Etkileri. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2000.

  4) Gökpınar Ş, Koray T, Akçiçek E, Göksan T, Durmaz Y. Algal antioksidanlar. EÜ Su Ürünleri Dergisi 2006; 23 - Ek (1/1): 85-89.

  5) Akkuş İ. Serbest Radikaller ve Fizyopatolojik Etkileri. 1.Baskı, Konya: Mimoza Yayınları, 1995: 3-95.

  6) Finaud J, Lac G, Filaire E. Oxidative stres relationship with exercise and training. Sports Med 2006; 36(4): 327-358.

  7) Halliwell B. Cellular stress and protection mechanisms. Biochem Soc Transac 1996; 24: 1023-1027.

  8) Özgöçmen S. Romatizmal hastalıklarda oksidatif stresin rolü. Türk Fiz Tıp Rehab Derg 2007; 53(Özel Sayı 2): 33-35.

  9) Ak A, Oto A. Oksijen serbest radikalleri ve kalp hastalıkları. Türkiye Klinikleri Kardiyoloji 1988; 1(1): 35-39.

  10) Stein U. Free radicals and antioxidants. Rev Bras Neurol 1994; 30: 125-127.

  11) Urso ML, Clarkson PM. Oxidative stress, exercise, and antioxidant supplementation. Toxicology 2003; 189(1-2): 41-54.

  12) Benelli R, Venè R, Bisacchi D, Garbisa S, Albini A. Anti-invasive effects of green tea polyphenol epigallocatechin-3-gallate (EGCG), a natural inhibitor of metallo and serine proteases. Biol Chem 2002; 383(1): 101-105.

  13) Özer AB, Kaman D, Erhan ÖL, Özer S. EGCg supplementation improves oxidant and antioxidant status in kidney of rats sevoflurane. Fırat Tıp Derg 2008; 13: 1.

  14) Rice-Evans CA, Miller NJ, Bolwell PG, Bramley PM, Pridham JB. The relative antioxidant activities of plant-derived polyphenol flavonoids. Free Radical Research 1995; 22(4): 375-383.

  15) Yokozawa T, Nakagawa T, Lee KI, Cho EJ, Terasawa K, Takeuchi S. Effects of green tea tannin on cisplatin-induced nephropathy in LLC-PK1 cells and rats. Journal of Pharmacy and Pharmacology 1999; 51(11): 1325-1331.

  16) Khan SA, Priyamvada S, Farooq N, Khan S, Khan MW, Yusufi ANK. Protective effect of green tea extract on gentamicin-induced nephrotoxicity and oxidative damage in rat kidney. Pharmacol Res 2009; 59(4): 254-262.

  17) Hyland GJ. Physics and biology of mobile telephony. Lancet 2000; 356 (9244): 1833-1836.

  18) Moustafa YM, Moustafa RM, Belacy A, Abou-El-Ela SH, Ali FM. Effects of acute exposure to the radiofrequency fields of cellular phones on plasma lipid peroxide and antioxidase activities in human erythrocytes. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 2001; 26: 605-608.

  19) Harman D. Free radicals in aging. Mole Cell Biochem 1988; 84: 155-161.

  20) Ohkawa H, Ohishi N, Yagi K. Assay for lipid peroxides in animal tissues by thiobarbituric acid reaction. Analytical Biochemistry 1979; 95: 351-358.

  21) Sushil JK, Mcvie R, Duett J, Herbst JJ. Erythrocyte membrane lipid peroxidation and glycosylated hemoglobin in diabetes. Diabetes 1989; 38: 1539-1543.

  22) Stahr HM. Analytical Toxycology Methods Manual Iowa, USA,: Iowa State Univ Press Ames, 1977.

  23) Ball CR. Estimation and identification of thiols in rat spleen after cysteine or glutathione treatment, pelevance to protection against nitrojen mustards. Biochem Pharmac 1966; 15: 809-816.

  24) Fernandez V, Videla LA. Effect of acute and chronic ethanol ingestion on the content of reduced glutathione of varios tissues of rat. Experientia 1981; 37: 392-394.

  25) Randox Lab. Lmd., Ransod Süperoxide Dismutase Enzim Kiti, 1996.

  26) Randox Lab. Lmd., Ransel Glutathione Peroxidase Enzim Kiti, 1996.

  27) Hayran M, Özdemir O. Bilgisayar İstatistik ve Tıp. Ankara: Hekimler Yayın Birliği, Medikomat, 1996.

  28) Özgür E, Güler G, Seyhan N. EP gallokatekin gallat (EPCG) ve radyo frekans alanların karaciğer dokusu oksidanlar ve antioksidan enzim seviyeleri üzerindeki etkisi. 19. Ulusal Biyofizik Kongresi, Konya, 5-7 Eylül 2007.

  29) Devrim E, Erguder I, Kilicoglu B, Yaykasli E, Cetin R, Durak I. Effects of electromagnetic radiation use on oxidant/antioxidant status and DNA turn-over enzyme activities in erythrocytes and heart, kidney, liver, and ovary tissues from rats: Possible protective role of vitamin C. Toxicology Mechanisms and Methods 2008; 18(9): 679- 683.

  30) Oktem F, Ozguner F, Mollaoglu H, Koyu A, Uz E. Oxidative damage in the kidney induced by 900-MHz-emitted mobile phone. Protection by melatonin. Archives of Medical Research 2005; 36(4): 350-355.

  31) Ozguner F, Oktem F, Ayata A, Koyu A, Yilmaz HR. A novel antioxidant agent caffeic acid phenethyl ester prevents long-term mobile phone exposure-induced renal impairment in rat. Prognostic value of malondialdehyde, N-acetyl-beta-D-glucosaminidase and nitric oxide determination. Molecular and Cellular Biochemistry 2005; 277(1-2): 73-80.

  32) Bukan N, Güney Y, Hicsonmez A, Bilgihan A. Antioxidant tolerance of kidney after irradiation. Indian Journal of Experimental Biology 2003; 41(3): 267-269.

  33) Zare S, Alivandi S, Ebadi AG. Histological studies of the low frequency electromagnetic fields effect on liver, testes and kidney in guinea pig. World Applied Sciences Journal 2007; 2(5): 509-511.

  34) Madrazo A, Schwarz G, Churg J. Radiation nephritis: A review. J Urol 1975: 114(6): 822-827.

  35) Guler G, Seyhan N, Aricioğlu A. Effects of static and 50 Hz alternating electric fields on superoxide dismutase activity and TBARS levels in guinea pigs. Gen Physiol Biophys 2006; 25: 177-193.

  36) Erpek S, Bilgin MD, Doger FK. Elektromanyetik alanın (50 Hz, 6mT) sıçan karaciğer ve böbreğine etkileri. ADÜ Tıp Fak Derg 2007; 8(1): 5-11.

  37) Ilhan A, Gurel A, Armutcu F, Kamisli S. Ginkgo biloba prevents mobile phone-induced oxidative stress in rat brain. Clinica Chemica Acta 2004; 340: 153-162.

  38) Meral I, Mert H, Mert N, Deger Y, Yoruk I, Yetkin A, Keskin S. Effects of 900-MHz electromagnetic field emitted from cellular phone on brain oxidative stress and some vitamin levels of guinea pigs. Brain Res 2007; 1169: 120-124.

  39) Sokolovic D, Djindjic B, Nikolic J, Bjelakovic G, Pavlovic D, Kocic G, Krstic D, Cvetkovic T, Pavlovic V. Melatonin reduces oxidative stress induced by chronic exposure of microwave radiation from mobile phones in rat brain. J Radiat Res (Tokyo) 2008; 49(6): 579-586.

  40) Demirel C, Kılçıksız S, Erdal N, Gülgül S, Ayaz L, Tamer L, Örs Y. 19. Ulusal Biyofizik Kongresi, Konya, 5-7 Eylül 2007.

  41) Özgür E, Güler G, Seyhan N (2007). GSM 1800 MHz cep telefonu maruziyeti ve N-Acetyl-L-Cysteine (NAC)'in karaciğer nitrit oksit seviyesine etkisi. 19. Ulusal Biyofizik Kongresi, Konya, 5-7 Eylül 2007.

  42) Ozguner F, Altinbas A, Ozaydin M, Dogan A, Vural H, Kisioglu AN, Cesur G, Yildirim NG. Mobile phone-induced myocardial oxidative stress: Protection by a novel antioxidant agent caffeic acid phenethyl ester. Toxicol Ind Health 2005; 21(9): 223-230.

  43) Güney M, Özguner F, Oral B, Karahan N, Mungan T. 900 MHz radiofrequency-induced histopathologic changes and oxidative stress in rat endometrium: protection by vitamins E and C. Toxicol Ind Health 2007; 23(7): 411-420.

  44) Oral B, Guney M, Ozguner F, et al. Endometrial apoptosis induced by a 900-MHz mobile phone: Preventive effects of vitamins E and C. Adv Ther 23(6): 957-973.

  45) Tylicki L, Rutkowski B, Hörl WH. Antioxidants. A possible role in kidney protection. Kidney Blood Press Res 2003; 26: 303-314.

  46) Mune M, Otani H, Yukawa S. Effects of antioxidants on kidney disease. Mech Ageing Dev 2002; 123(8): 1041-1046.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]