[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2010, Cilt 24, Sayı 2, Sayfa(lar) 087-091
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Farklı İllerden Toplanan Çiğ İnek Sütlerinde Somatik Hücre Sayıları
Bahri PATIR1, Özlem Pelin CAN2, Murad GÜRSES3
1Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Sivas, TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Somatik hücre sayısı, çiğ inek sütü, hijyen, standart

Bu araştırmada, farklı illerden toplanan çiğ inek sütleri somatik hücre sayıları bakımından incelendi. Bu amaçla, Elazığ, Samsun, Malatya, Şanlıurfa ve Erzurum illeri çiğ sütlerinden toplam 440 adet (Elazığ 150, Samsun 90, Malatya 80, Şanlıurfa 80 ve Erzurum 40 adet) örnek alınarak, bu sütlerde standart analiz yöntemi (mikroskobik yöntem) ile somatik hücre sayısı belirlendi.

İncelenen süt örneklerindeki somatik hücre sayısı ortalama olarak; Elazığ, Samsun, Malatya, Şanlıurfa ve Erzurum ilinde sırasıyla 6.04 log10 hücre/ml; 6.60 log10 hücre /ml; 6.09 log10 hücre/ml; 6.25 log10 hücre/ml ve 6.83 log10 hücre/ml değerlerinde saptandı. Yapılan istatistiki analiz neticesinde somatik hücre sayısı bakımından iller arasında önemli farklılıkların olduğu bulundu (P<0,05). Analiz edilen örneklerde 100.000 hücre/ml' den az sayı tespit edilemedi. Örneklerin 11 tanesinin (% 2,5) 100.000-500.000 hücre/ml arasında, 139 tanesinin (% 31,6) 500.000-1.000.000 hücre/ml arasında ve 290 tanesinin (% 65,9) ise 1.000.000 hücre/ml ‘ den fazla somatik hücre içerdiği görüldü.

Sonuç olarak, farklı illere ait çiğ inek sütlerinde somatik hücre sayılarının oldukça yüksek olduğu, dolayısıyla sütün elde edilmesinde hijyenik şartlara yeterince uyulmadığı, ya da hayvanlarda meme sağlığı ile ilgili sorunların bulunduğu, üretilen sütlerin hijyenik kalitelerinin düşük olduğu ve hücre sayısı bakımından hemen hemen tamamının ilgili mevzuatta önerilen normlara uygunluk göstermediği gözlemlendi.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]