[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2010, Cilt 24, Sayı 2, Sayfa(lar) 115-122
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Boksörlerde Vücut Kompozisyonlarının Sportif Başarıya Katkısı
Sebahattin DEVECİOĞLU, Ragıp PALA
Fırat Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Boks, vücut kompozisyonları, sportif başarı

Üniversiteli boksörlerin vücut kompozisyonlarının sportif başarıya katkı düzeylerini belirlemek amacıyla yapılan bu araştırma “ilişkisel tarama” modellerindendir. Araştırmanın Evrenini, aktif olarak boks sporu yapan üniversiteli sporcular oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemesini ise; “1. Dünya Üniversitelerarası Boks Şampiyonası”na katılan toplam 28 ülkeden 129 sporcu oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan sporcuların “Vücut Kompozisyonları” ise seçilmiş bazı vücut parametreleri, birçok tıp uzmanı ve kurumunca onaylanmış olan TANITA (Body Fat Monitor) cihazı ile yapılmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde Korelasyon Tekniği kullanılmıştır. Araştırmaya katılan boksörlerin sosyo-ekonomik ve vücut kompozisyonları parametrelerinin, sportif başarı ile anlamlılık düzeylerini tespit etmek için boksörler, bireysel ve ülke olarak, başarılı olan ve başarılı olamayan gruplar halinde sınıflandırılarak, yüzde, frekans ve korelasyon olarak değerlendirilmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla “Crosstabs”, “Pearson Chi- Square”, “Pearson Correlation” testi kullanılmıştır. Vücut Kompozisyonlarının aritmetik ortalamalarının karşılaştırılmasında “Bağımsız gruplar T testi” kullanılarak anlamlılık düzeyinde incelenerek, ilişki aranan değişkenler, ilişkisel bir çözümlemeye olanak verecek Şekilde ayrı ayrı sembolleştirilmiştir. Elde edilen verilerin parametreleri arasındaki anlamlılık düzeyleri, tablolar halinde gösterilmiştir. Sonuç olarak; “Vücut Elektrik Direnci” başarılı ülkelerde % 62,1, başarısız ülkelerde % 66,0 oranında olduğu, boksörlerin değer ortalaması X̄ =2,1591 oranında, başarısız boksörlerin değer ortalaması X̄ =1,9294 oranında, anlamlı farkın olduğu görülmüştür.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]