[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2010, Cilt 24, Sayı 3, Sayfa(lar) 133-136
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Erzurum Yöresi Eşeklerinde Listeria monocytogenes'in Seroprevalansı
Cahit BABÜR1, Bekir ÇELEBİ1, Akın KIRBAŞ2, İbrahim BALKAYA3
1Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Salgın Hastalıklar Araştırma Müdürlüğü, Parazitoloji Laboratuvarı, Ankara, TÜRKİYE
2Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzurum, TÜRKİYE
3Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Erzurum, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Eşek, listeria monocytogenes, osebold absorbsiyon testi, seroprevalans

Bu çalışmanın amacı Erzurum yöresi eşeklerinde Listeria monocytogenes'in seroprevalansını belirlemekti. Klinik olarak sağlıklı 92 eşekten elde edilen serum örnekleri L.monocytogenes antikorlarına karşı Osebold absorbsiyon testine tabi tutuldu. 92 serum örneğinin 38'i (%41.30) farklı dilüsyonlarda pozitifti. Seropozitif serumların 29'u 1/100 (%76.32), 9'u 1/200 (%23.68) sulandırmada pozitifti. L.monocytogenes seropozitivitesi erkeklerde %38.89 ve dişilerde %42.86 idi. Ayrıca seropozitivite oranları 0-3, 4-7, 8-11 ve 12-15 yaş gruplarında sırasıyla, %34.15, %47.62, %50 ve %33.33 olarak belirlendi. Cinsiyetler arasında istatistiksel olarak önemlilik (p>0,05) tespit edilmedi. Ancak yaş grupları arasında istatistiksel olarak önemli (p<0,01) bir bağ belirlendi.

Sonuçta Osebold absorbsiyon testine göre elde edilen eşeklerdeki listeriosis'in yüksek seroprevalansı (%41.30) dikkate alındığında, bu hayvanların hastalığın potansiyel rezervuarı olabileceği, bu nedenle diğer hayvanlar ve insanlar için de enfeksiyon kaynağı olabileceği kanaati oluştu.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]