[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2010, Cilt 24, Sayı 3, Sayfa(lar) 157-161
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Meme Tümörlü Köpeklerde Serum 17β-estradiol Kolesterol ve Trigliserid Düzeylerinin Klinik Önemi
Ümit YAŞATÜRK, Arif ALTINTAŞ
Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: 17β- estradiol, kolesterol, köpek, meme tümörü, serum, trigliserid

Çalışmada, Ankara ve çevresinden Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Serbest Veteriner kliniklerine getirilen ve klinik ve histopatolojik muayene sonunda meme tümörü tanısı konmuş ve klinik olarak sağlıklı görünen dişi köpeklere ait (n=15/grup) kan serumlarında 17β- estradiol, toplam kolesterol ve trigliserid değerleri incelenmiştir. Kan örnekleri köpeklerin ön ayak venalarından alınmış, 4000 RPM'de 10 dakika santrifüj edilerek serumları elde edilmiştir.

Serum 17β- estradiol analizleri kompetitif kemiluminesan enzim immünoassay (c-CLEIA), trigliserid analizleri bikromatik, toplam kolesterol analizleri ise polikromatik son nokta teknikleri kullanılarak otoanalizörde gerçekleştirilmiştir.

Meme tümörlü köpeklerde serum ortalama değerleri 17β- estradiol için 142,70±16,00 pg/ml; toplam kolesterol için 250,10±17,60 mg/dl; trigliserid için 106,20±7,50 mg/dl olarak hesaplanmıştır. Klinik olarak sağlıklı görünen köpeklerde ise, serum 17β- estradiol düzeyi 59,30±6,50 pg/ml; toplam kolesterol düzeyi 204,90±13,20 mg/dl; trigliserid düzeyi 77,00±4,50 mg/dl olarak bulunmuştur. Mann- Whitney U Testi ile kontrol ve deneme grupları karşılaştırılmış ve meme tümörlü köpeklerde parametrelerin kontrol grubuna oranla önemli düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır (p<0,001). Ayrıca, Spearman Korelasyon Testi ile parametreler arasındaki ilişki araştırılmış ve trigliserid ile 17β- estradiol değerleri arasında pozitif yönde zayıf bir doğrusal ilişki bulunmuştur (r=0,44 p<0,005). Çalışmada, meme tümörlerinin orta yaşlı (5-12) köpeklerde gözlendiği saptanmıştır.

Bu araştırmadan elde edilen verilere göre, serum 17β- estradiol, toplam kolesterol ve trigliserid değerlerindeki artışların, veteriner klinikte meme tümörlerinin etiyolojisi, prognozu ve tedavisinin izlenmesinde yol gösterici ve yararlı olabileceği kanısına varılmıştır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]