[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2010, Cilt 24, Sayı 3, Sayfa(lar) 161-165
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Ankilozan Spondilitli Hastalarda Plazma Osteopontin Düzeyleri
Murat KARKUCAK1, Erhan ÇAPKIN1, Ayşe AKYÜZ2, Ahmet ALVER2, Ayşegül KÜÇÜKALİ TÜRKYILMAZ3, İrfan NUHOĞLU4, Nadim CİVAN4
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Trabzon, TÜRKİYE
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Trabzon, TÜRKİYE
3Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Rize, TÜRKİYE
4Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Anabilim Dalı, Trabzon, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Ankilozan spondilit, osteopontin, TNF alfa, BASDAI

Amaç: Ankilozan spondilit (AS) aksiyel iskeleti etkileyen, sistemik, kronik inflamatuar romatizmal bir hastalıktır. Bu çalışmanın amacı AS'de plazma osteopontin (OPN) düzeylerini tespit etmek ve hastalık aktivite ölçümleriyle ilişkisini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya modifiye New York Kriterlerine göre AS tanısı almış 108 hasta alındı ve kontrol grubu yaş ve cinsiyet eşleştirilmiş 65 sağlıklı erişkinden seçildi. AS hastalarının hastalık aktivitesi için Bath AS hastalık aktivite indeksi (BASDAI), spinal mobilitesi için Bath AS metroloji indeksi (BASMI), fonksiyonel durum için Bath AS fonksiyonel indeksi (BASFI) ve radyolojik inceleme için de Bath AS radyolojik indeksi (BASRI) kullanıldı. AS'li hastalar 3 gruba ayrıldı. Grup 1 deki hastalar anti- tümör nekrozis faktör alfa (TNF-α) ve non-steroid anti-inflamatuar ilaç (NSAİİ), grup 2 deki hastalar sadece NSAİİ ve grup 3 deki hastalar Sülfasalazin ve NSAİİ kullanmaktaydılar. Plazma OPN, serum İnterlökin (IL) -6 ve serum TNF- α ELİSA yöntemiyle çalışıldı.

Bulgular: AS'li hastalarda plazma OPN düzeyleri daha yüksekti (p=0.012). Medikal tedavilere ve hastalık aktivitesine (BASDAI ≤4 ve >4) göre oluşturulan subgruplarda plazma OPN düzeylerinde gruplar arasında farklılık yoktu. Plazma OPN düzeyleri ile hastalık değerlendirilmesinde kullanılan parametreler arasında anlamlı bir korelasyon tespit edilmedi.

Sonuç: Çalışmamızda AS'li hastalarda plazma OPN düzeylerinin kontrol grubundan yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu durum hastalık aktivasyonu ve kullanılan medikal tedavi ile ilişkili değildir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]