[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2010, Cilt 24, Sayı 3, Sayfa(lar) 179-183
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kafa Travmalı Hastalarda Serum IL-6, TGF β-1 ve Leptin Düzeylerinin Prognozun Değerlendirilmesindeki Rolü*
Hilal GÜNGÖR1, Nevin İLHAN1, Hatice SARIKAYA1, Fatih S. EROL2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Kafa travması, IL-6, leptin, TGF β-1

Amaç: Travma sonrası gelişen konakçı cevabında esas belirleyici olarak izole edilen sitokinler travmanın şiddeti ve salındıkları döneme ait olarak artış ya da azalma gösterebilirler. Proinflamatuvar özellikteki İnterlökin-6'nın akut travma veya stres sırasında kan düzeyi yükseldiğinden genellikle sistemik inflamatuvar yanıt veya postoperatif morbidite indikatörü olarak kullanılır. Aynı şekilde artan diğer bir sitokin, antiinflamatuvar özellikteki TGF β-1'dir. Öte yandan posttravmatik erken dönemde düzeyi azalan, ilerleyen dönemlerde sitokinlerin adipositleri uyarması sonucu ekspresyonu artarak düzeyi yükselen diğer bir mediatör ise leptin'dir. Bu çalışmada hafif ve orta dereceli kafa travmalı hastalarda prognozun değerlendirilmesine olan katkıları yönünden serum IL-6, TGF β-1 ve leptin düzeylerinin ilişkisini değerlendirmek amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Kontrol grubunu 15 sağlıklı, çalışma grubunu ise Glasgow koma skalası 9-15 olan hafif ve orta derecede kafa travması mevcut 30 hasta oluşturdu. Çalışma grubundaki bireylerden kafa travmasını takip eden ilk 24 ve 48. saatlerdeki serum IL-6, TGF β-1 ve leptin düzeyleri ölçüldü.

Bulgular: Leptin düzeyleri kontrol grubuna göre hastalarda, ilk 24 saat'e göre 48. saatte anlamlı derecede düşük bulundu. Bu çalışmada IL-6 düzeyleri açısından hasta ve kontrol grubu arasında anlamlı bir fark gözlenmezken, 48.saat değerleri 24. saat değerlerine göre anlamlı yüksekti. TGF β- 1'in 48. saat değerlerinde kontrol ve 24. saate göre artış görülmesine karşın istatistiksel olarak anlamlı değildi.

Sonuç: Kafa travmalı hastalarda düşen Glasgow koma skalasıyla birlikte artışı daha da belirginleşen IL-6, TGF β-1 ve posttravmatik erken dönemde anlamlı bir düşüş gösteren Leptin düzeylerinin bu hastalardaki prognozun değerlendirilmesi açısından önemli katkılar sağlayacağını düşünmekteyiz.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]