[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2011, Cilt 25, Sayı 1, Sayfa(lar) 011-015
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Güç Doğum Yapan İneklerde Doğum Öncesi ve Sonrası Hematolojik Değerler
Murat YÜKSEL1, Hamit YILDIZ1, Nevzat SAAT1, Halil ŞİMŞEK2
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Bingöl Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Bingöl, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: İnek, güç doğum, kan değerleri

Bu çalışmada, güç doğum yapan ineklerde, güç doğuma müdahale öncesi ve bir hafta sonrasında alınan kan örneklerinden elde edilen hematolojik değerlerlerdeki değişikliklerin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmanın materyalini, yaşları 3-8 arasında değişen, 27 adet EsmerxSimental melezi hayvan oluşturdu. Alınan kanlardan alyuvar, akyuvar, hemoglobin, hematokrit, ortalama alyuvar hacmi, ortalama alyuvar hemoglobin, ortalama alyuvar hemoglobin derişim değerleri, nötrofil, eozinofil, bazofil, lenfosit ve monosit değerleri belirlendi. Bu değerler istatistiksel yöntemle değerlendirildi ve güç doğum öncesi ve sonrası değerler arasındaki farklılıklar belirlendi. Alyuvar, ortalama alyuvar hemoglobin ve lenfosit değerlerinde güç doğum sonrası artışlar gözlenirken; akyuvar, hemoglobin, hematokrit, ortalama alyuvar hacmi ve monosit değerlerinin güç doğum sonrası düştüğü görülmüştür. Sonuç olarak, ineklerde güç doğuma bağlı olarak kan tablosunda bazı değişikliklerin olabileceği kanısına varıldı.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]