[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2011, Cilt 25, Sayı 1, Sayfa(lar) 031-036
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Vakum Ambalajlı Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Havyarının Üretimi ve Muhafazası Sırasında Mikrobiyolojik Kalitesinde Meydana Gelen Değişimler
Bahri PATIR1, Emine ÖZPOLAT2, Pınar ŞEKER3, Halil YALÇIN4
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü, Elazığ, TÜRKİYE
3Tarım İl Müdürlüğü, Kontrol Şube, Elazığ, TÜRKİYE
4İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, Mersin, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Alabalık, Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792, havyar, mikrobiyolojik, muhafaza

Bu araştırmada; gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) yumurtasından yapılan ve vakumlanarak ambalajlanan havyarın 4 + 1 ºC'de muhafazası sırasında mikrobiyolojik niteliklerinde meydana gelen değişimler incelendi. Örnekler, üretim aşamasında ve muhafazanın 0., 7., 14., 21., 28., 42., 56., 70., 84. günlerinde ve sonrasında her 30 günde bir olmak üzere 324. güne kadar mikrobiyolojik açıdan analiz edildi.

İncelenen örneklerde ortalama olarak toplam mezofilik aerobik bakteri sayısı ham yumurtada 2,05 log10 kob/g olarak saptandı. Bu değer muhafaza süresince farklı değişimler gösterdi ve muhafazanın sonunda (324. gün) 2,78 log10 kob/g değerinde bulundu. Bakteri sayısındaki bu değişimler istatistiki olarak önemli bulundu (P<0,05). Koliform grubu bakteriler tüm muhafaza günlerinde 0,48 log10 EMS/g'dan az bulundu. Hiçbir örnekte E.coli'nin varlığı tespit edilemedi. Staphylococcus-Micrococcus sayıları başlangıçta 1,25 log10 kob/g seviyesinde tespit edildi. Bu sayı muhafazanın sonlarına doğru giderek arttı. Ancak, bu artış önemsiz bulundu (P>0,05). İncelenen örneklerin hiçbir serisinde Staphylococcus aureus'a rastlanmadı. Maya-küf sayısı, yumurtada 0,97 log10 kob/g düzeyinde saptandı. Bu sayı, muhafazanın 56. gününe kadar belirgin bir değişim sergilemedi (P>0,05). Maya-küf sayısı muhafazanın 56. gününden sonra sayılabilir seviyenin (<1 log10 kob/g) altına düştü.

Sonuç olarak, vakum ambalajlı alabalık havyarının 324 günlük muhafazası sırasında mikrobiyolojik kalitesinde istatistiksel bakımdan anlamalı bir değişimin olmadığı gözlemlendi.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]