[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2011, Cilt 25, Sayı 1, Sayfa(lar) 031-036
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Vakum Ambalajlı Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Havyarının Üretimi ve Muhafazası Sırasında Mikrobiyolojik Kalitesinde Meydana Gelen Değişimler
Bahri PATIR1, Emine ÖZPOLAT2, Pınar ŞEKER3, Halil YALÇIN4
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü, Elazığ, TÜRKİYE
3Tarım İl Müdürlüğü, Kontrol Şube, Elazığ, TÜRKİYE
4İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, Mersin, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Alabalık, Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792, havyar, mikrobiyolojik, muhafaza
Özet
Bu araştırmada; gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) yumurtasından yapılan ve vakumlanarak ambalajlanan havyarın 4 + 1 ºC'de muhafazası sırasında mikrobiyolojik niteliklerinde meydana gelen değişimler incelendi. Örnekler, üretim aşamasında ve muhafazanın 0., 7., 14., 21., 28., 42., 56., 70., 84. günlerinde ve sonrasında her 30 günde bir olmak üzere 324. güne kadar mikrobiyolojik açıdan analiz edildi.

İncelenen örneklerde ortalama olarak toplam mezofilik aerobik bakteri sayısı ham yumurtada 2,05 log10 kob/g olarak saptandı. Bu değer muhafaza süresince farklı değişimler gösterdi ve muhafazanın sonunda (324. gün) 2,78 log10 kob/g değerinde bulundu. Bakteri sayısındaki bu değişimler istatistiki olarak önemli bulundu (P<0,05). Koliform grubu bakteriler tüm muhafaza günlerinde 0,48 log10 EMS/g'dan az bulundu. Hiçbir örnekte E.coli'nin varlığı tespit edilemedi. Staphylococcus-Micrococcus sayıları başlangıçta 1,25 log10 kob/g seviyesinde tespit edildi. Bu sayı muhafazanın sonlarına doğru giderek arttı. Ancak, bu artış önemsiz bulundu (P>0,05). İncelenen örneklerin hiçbir serisinde Staphylococcus aureus'a rastlanmadı. Maya-küf sayısı, yumurtada 0,97 log10 kob/g düzeyinde saptandı. Bu sayı, muhafazanın 56. gününe kadar belirgin bir değişim sergilemedi (P>0,05). Maya-küf sayısı muhafazanın 56. gününden sonra sayılabilir seviyenin (<1 log10 kob/g) altına düştü.

Sonuç olarak, vakum ambalajlı alabalık havyarının 324 günlük muhafazası sırasında mikrobiyolojik kalitesinde istatistiksel bakımdan anlamalı bir değişimin olmadığı gözlemlendi.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Su ürünleri içerisinde yüksek besin değerine sahip olan balık yumurtası (havyar) insanların dengeli beslenmesinde önemli bir konuma sahiptir. Havyar kelimesi balık yumurtasının genel adı olarak kabul edilmesine rağmen, havyar denildiğinde ilk akla gelen Mersin balığından elde edilen siyah havyardır. Mersin balığı dışındaki alabalık, kefal, sazan gibi balık türlerinden yapılan havyara ise kırmızı havyar denilmektedir. Her ne kadar kırmızı havyar kalite bakımından siyah havyara kıyasla daha düşük olduğu kabul edilse de, Mersin balığının neslinin tükenme riski taşıması ve avcılığının yasaklanmasıyla kırmızı havyar tüketimi artmış ve kırmızı havyar boya maddeleri kullanılarak siyah havyara benzetilmeye başlanmıştır. Balık yumurtası farklı teknolojilerle işlenerek çeşitli tiplerde havyar elde edilmektedir. Tütsülenmiş, konserve edilmiş, sosis halinde havyar bunlara örnek olarak verilebilir2-10.

  Türk Standardları Enstitüsü6 havyarı, “Çoğunlukla Mersin balıklarından (Acipenseridae familyası), Kefal balıklarından (Mugilidae familyası), alabalıklardan (Salmonidae familyası), Turna balığı (Deox lucus), İnci Kefali (Mullus barbatus) ve Sazan (Cyprinus carpio) balıklarından, henüz canlı iken sağılarak elde edilen yumurtaların veya karınları açılarak çıkarılan yumurtalıkların (ovarium), barsak parçalarından, kan damarlarından iyice ayıklanıp yıkandıktan sonra % 2-3 (m/v)'lük tuzlu suda 30-60 dakika haşlama veya kuru tuzlama ya da yaş tuzlama ile, istendiğinde tütsüleme işlemine tabi tutulup, yumurtalıklardan yumurtalar ayrılarak ve gerektiğinde katkı maddeleri de katılarak, tekniğine uygun şekilde hazırlanan, kutulanmış olanları ısıl işlemle dayanıklı hale getirilen, çiğ, kızartılarak veya ızgara yapılarak tüketilen mamuldür.” şeklinde açıklamaktadır. Havyarın mikrobiyolojik özellikleri olarakta, “Toplam mezofilik bakteri sayısı analize alınan 5 örneğin 2'sinde en fazla 105 adet/g, 3'ünde 104/ adet/g, Clostridium perfringens 5 örneğin 2'sinde en fazla 102 adet/g, 3'ünde 10 adet/g olacak ve Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella ve Listeria monocytogenes bakterileri bulunmayacaktır” denilmektedir11.

  Balık yumurtası aseptik şartlarda elde edildiğinde mikrobiyolojik açıdan sterildir. Ancak, ticari olarak hazırlanan yumurtalar kısa sürede çeşitli mikroorganizmalarla kontamine olur ve sterilitesi bozulur. Salmonidae familyasındaki balıkların yumurtaları mikrooganizmaların gelişimi için iyi bir besiyeridir12. Vakum paketlenmiş ve pastörize edilmemiş havyarlarda raf ömrü – 20 ºC'de 1 - 2 yıldır13. Pastörize edilmemiş ham yumurtaların buzdolabı sıcaklığındaki raf ömrü 3-5 gün olmasına rağmen, pastörize edilmiş yumurtalarda (pH' > 5,0, aw > 0,95) 30 gündür14.

  Yapılan literatür incelemesinde havyarın mikrobiyolojik kalitesi ile ilgili olarak sınırlı sayıda çalışmaya rastlanmıştır. Boyko ve ark.ları15 tarafından yapılan araştırmada, siyah havyarın çeşitli fırsatçı bakterilerle kontamine olabileceği belirtilerek, incelenen 51 Osetra havyar örneğinin %57'sinin, 35 Sevruga havyar örneğinin ise %38'inin Aeromonas, Proteus ve içerisinde V. Parahaemolyticus'unda bulunduğu Vibrio türleri ile bulaşık olduğu saptanmıştır. Yine diğer bir çalışmada11, pembe salmon (Oncorhynchus gorbuscha) yumurtalarında toplam bakteri sayısının 3x103-3x106 kob/g arasında olduğu, ürünün mezofilik ve psikrotrofik türlerle (Aeromonas spp. Enterococcus spp., Flavobacterium spp., Lactobacillus spp., Micrococcus spp., Moraxella spp. ve Pseudomonas spp.) kontamine olduğu belirtilmektedir. Yayın balığı yumurtalarında toplam bakteri sayısının 7x103 ile 2x105 kob/g arasında olduğu16, %3,5-4,0 oranında tuzlanmış ve pH'sı 5,4 olan lumpfish (Cyclopterus lumpus) havyarının 5 ºC' de 3 ay muhafazası sırasında laktik asit bakterilerinin 6,7 - 8,1 log10 kob/g, Enterobacteriaceae'ların < 5– 6,9 log10 kob/g, Vibrio spp.'lerin < 5 – 6,1 log10 kob/g olduğu bildirilmektedir17. Ülkemizde yapılan bir çalışmada18 ise, Rusya ve İran'da üretilmiş olan Osetra, Sevruga, Beluga ve İran havyarı olarak bilinen havyarlardan 68 örnek alınarak mikrobiyolojik açıdan incelenmiştir. Analiz neticesinde örneklerde toplam mezofilik aerobik mikroorganizma sayısının 103-106 kob/g, koliform <101- 104 kob/g, E.coli < 101-102 kob/g, maya 101-105 kob/g olduğu ve yalnız 1 örnekte S.aureus ‘un 5x102 kob/g değerinde tespit edildiği bildirilmektedir. Yine aynı araştırmada17, incelenen örneklerde Salmonella spp., Cl. perfringens ve küf mikroorganizmalarına rastlanmadığı belirtilmektedir.

  Bu araştırmada, Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchuss mykiss) yumurtasından hazırlanan havyarın yapımı ve 4±1ºC'de muhafazası sırasında mikrobiyolojik niteliklerinde meydana gelen değişimlerin incelenmesi amaçlanmıştır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Havyar örneklerinin yapımında Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürlüğünün Keban tesislerinden temin edilen Gökkuşağı alabalık yumurtaları kullanıldı. Yumurtalar, balıklar henüz canlıyken sağılarak elde edildi6. Alınan yumurtalar, çeşitli göze genişliğine sahip elekler içinde %5'lik NaCl çözeltisiyle yabancı maddelerden ve zarlarından ayrılana kadar yavaşça elle ovalanmak suretiyle 15-20 dakika yıkandı. Yıkanması tamamlanan yumurtalar salamura işlemine tabi tutuldu. Salamura işlemi, kaynatılıp sıcaklığı 40 ºC'ye düşürülen % 25' lik NaCl çözeltisi içine yumurtalar dökülerek 30 dakika bekletilmek sureti ile gerçekleştirildi. Daha sonra yumurtalar 1 saatlik süzme işlemine tabi tutuldu. Suları sızdırılan yumurtalara % 0,3'lük etil alkol ilavesi yapılarak bir gece 4+1°C'de bekletildi. Sonra yumurtalar % 2 oranında kuru tuzla karıştırılarak paketlemeye hazır hale getirildi6,19. Havyar örnekleri 100'er gramlık polietilen torbalara yerleştirilerek vakum makinasında (HENKELMAN–TT 300/2) vakumlanarak ambalajlandı. Ambalajlanan örnekler buzdolabında 4±1ºC'de muhafazaya alındı. Çalışma 3 tekerrürlü olarak gerçekleştirildi.

  Örnekler üretim aşamasında (ham yumurta, etil alkol uygulaması) ve muhafazanın belirli günlerinde (0., 7., 14., 21., 28., 42., 56., 70., 84., 114., 144., 174., 204., 234., 264., 294. ve 324.günler) mikrobiyolojik (Toplam mezofilik aerobik bakteri, Staphylococcus - Micrococcus, Staphylococcus aureus, koliform, Escherichia coli, maya ve küf) açıdan incelendi.

  Mikrobiyolojik analizler için aseptik koşullarda iyice karıştırılmış örnekten 25 g bir homojenizatör (Stomacher 400) steril poşetine alındı ve üzerine 225 ml tamponlanmış peptonlu su (% 0,1 lik) ilave edilerek 5 dakika homojenize edildi. Böylece örneğin desimal dilüsyonları hazırlandı. Örneklerin her seyreltisinden 1'er ml kullanılarak iki seri halinde dökme plak metoduyla ekimleri yapıldı ve inkübasyon süresi sonunda 30-300 koloni içeren plaklar değerlendirildi20,21.

  Örneklerdeki toplam mezofilik aerobik mikroorganizmaların sayımı için Plate Count Agar (PCA) besiyeri (LABM, LAB 10) kullanıldı. Ekimi yapılan plaklar 35°C'de 48 +3 saat inkübe edildikten sonra oluşan koloniler değerlendirildi20. Koliform bakterilerin sayımında ise En Muhtemel Sayı (EMS) yöntemi kullanıldı22-25. Staphylococcus-Micrococcus mikroorganizmaların sayımları için Mannitol Salt Agar (MSA) (37±1ºC'de 36-48 saat) besi yeri (BD, 211407) kullanıldı. Staphylococcus aureus' un sayımı için MSA besiyerinde oluşan parlak sarı haleli kolonilerden rastgele seçilen 5 tanesi nutrient buyyona inoküle edilerek 37+1ºC'de 18-24 saat inkübasyona bırakıldı. İnkübasyondan sonra kültürlere koagülaz deneyi uygulandı. Koagulaz-pozitif Staphylococcus'un sayısı, koagulaz deneyinde pozitif sonuç veren tüplerin sayısını, parlak sarı haleli kolonilerin sayısı ile çarptıktan sonra elde edilen sayının 5'e bölünmesi ile bulundu (26, 27). Maya ve küf sayımı % 10'luk tartarik asit ilave edilerek pH'sı 3,5'e düşürülmüş Potato Dextrose Agar (PDA) (21±1ºC'de 5 gün) besiyerinde (MERCK,1.10130) yapıldı28.

  İstatistiksel analizlerde SAS bilgisayar paket programı kullanılarak multifaktöriyel varyans analizi yapıldı. Önemli çıkan değerler arasındaki farklar ise Duncan Testi uygulanarak belirlendi29.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Deneysel havyar örneklerinin mikrobiyolojik analiz bulguları Tablo 1'de gösterilmiştir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: Deneysel havyar örneklerinin üretimi ve 4±1ºC'de muhafazası sırasında elde edilen mikrobiyolojik analiz bulguları.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Bu araştırmada; gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) yumurtasından yapılan ve vakumlanarak ambalajlanan havyarın 4+1ºC'de muhafazası sırasında mikrobiyolojik niteliklerinde meydana gelen değişimler incelenmiştir.

  Çalışmada kullanılan havyar örneklerinin, toplam mezofilik aerobik bakteri sayısı incelendiğinde, ham yumurtada ortalama olarak 2,05 log10 kob/g olan bakteri sayısı, % 0,3 alkol uygulaması sonrasında 1,11 log10 kob/g olarak belirlenmiştir. Muhafazanın 0. gününde 1,30 log10 kob/g olan genel canlı sayısı, muhafaza süresince farklı değişimler göstermiş ve muhafazanın 324. gününde 2,78 log10 kob/g değerinde tespit edilmiştir. Toplam mezofilik aerobik bakteri sayısı bakımından, üretim aşaması ile muhafaza süresince elde edilen bakteri sayıları arasında önemli farklılık bulunmuştur (P<0,05) (Tablo 1). Konu ile ilgili olarak yapılan bir çalışmada11, pembe salmon (Oncorhynchus gorbuscha) yumurtasında toplam bakteri sayısı 3,48 – 6,48 log10 kob/g arasında saptanmıştır. Aynı araştırmada 30 günlük muhafaza süresince toplam mezofilik aerobik bakteri sayısının <2 log10 kob/g'dan başlayarak giderek arttığı ve muhafazanın sonunda 7,65 log10 kob/g'a yükseldiği belirlenmiştir. Yine, yayın balığı yumurtasında toplam bakteri sayısının 3,85 ile 5,30 log10 kob/g arasında olduğu bildirilmiştir15. Ülkemizde yapılan bir çalışmada17 ise, Rusya ve İran' da üretilmiş olan Osetra, Sevruga, Beluga ve İran havyarı olarak bilinen havyarlardan alınan 68 örnekte, toplam mezofilik aerobik sayısının 3-6,41 log10 kob/g olduğu belirlenmiştir. Bildirilen bu sonuçlar, yapılan bu çalışmada elde edilen bulgulardan oldukça yüksektir. Bulguların uyumsuzluğu, muhtemelen materyal olarak kullanılan yumurtaların farklı balık türlerinden elde edilmesinden ve farklı işleme tekniği ile çevre koşullarından kaynaklanabilir.

  Koliform'lar çeşitli gıdalarda sıkça aranan bakterilerdir. Temiz sularda avlanan balık ve diğer yenilebilir su ürünlerinde bulunmazlar. Bu grup bakterilerin varlığı, yetersiz işleme koşullarını veya işlemden sonraki bulaşmayı gösterir. Üründe E.coli'nin bulunması ise, doğrudan veya dolaylı olarak fekal bir bulaşmayı işaret eder. Ancak bu bakteri işlenmemiş birçok hayvansal ürünün doğal florasında bulunabilir30. Bu çalışmada, ham yumurtadan başlamak üzere ileri aşama ve muhafaza günlerinde örneklerin EMS yöntemi ile analiz edilmesi sonucunda, tüm örneklerde koliform sayılarının <0,48 log10 EMS/g olarak bulunmuştur. Analiz edilen örneklerin hiçbirinde E.coli tespit edilememiştir (Tablo 1). Yapılan bir çalışmada17, Rusya ve İran' da üretilmiş havyarlardan alınan 68 örnekte koliform sayısı < 1 - 4,38 log10 kob/g değerleri arasında tespit edilmiştir. Aynı çalışmada, E.coli ise, <1 - 2,48 log10 kob/g değerinde bulunmuştur. Ancak, yapılan bir diğer çalışmada11, pembe salmon havyarında koliform sayısı <0,48–3,38 log10kob/g düzeyinde belirlenmiştir. E.coli bakterisi ise tespit edilememiştir. Söz konusu bu araştırmalarda koliform sayıları ve E.coli'nin varlığı ile ilgili bulgular, bizim araştırmamızdaki bulgularla bağdaşmamaktadır. Bu durum, muhtemelen farklı materyal kullanımı ile ham yumurtaya uygulanan farklı işlemlere bağlanabilir.

  Staphylococcus'lar doğada yaygın olarak bulunurlar. Ancak deniz ürünleri doğal olarak Staphylococcus mikroorganizmalarını içermez. Bu mikroorganizmaların 100 kob/g dan fazla bulunması insanlardan kaynaklanan bulaşmayı gösterir31. Bu araştırmada, Staphylococcus - Micrococcus mikroorganizmaları ham yumurtada ortalama olarak 1,25 log10 kob/g miktarında bulunmuştur. Alkol uygulaması sonrasında 1,75 log10 kob/g düzeyinde olan Staphylococcus - Micrococcus mikroorganizma sayısı, muhafazanın başlangıcından (0.gün), muhafazanın sonuna kadar farklı değişimler göstermiş ve genelde giderek arttığı tespit edilmiştir. Ancak bu artış, istatistiki açıdan önemli bulunmamıştır (P>0,05). İncelenen örneklerin hiçbirinde Staphylococcus aureus belirlenememiştir (Tablo 1). Benzer olarak, konu ile ilgili yapılan bir çalışmada11 pembe salmon havyarında Staphylococcus aureus tespit edilememiştir. Ancak, incelenen 68 adet Osetra, Sevruga, Beluga ve İran havyar örneğinin yalnız birinde Staphylococcus aureus'un 2,70 log10 kob/g miktarında tespit edildiğini bildiren çalışmanın17 sonuçlarından farklıdır. Bu durum, muhtemelen farklı materyal kullanımı ile incelenen havyarların farklı koşullarda üretilmiş olmasına bağlanabilir.

  Küf mikroorganizmaları su ürünlerinde normal flora içerisinde bulunmazlar. Bu mikroorganizmalar genellikle toprak orijinli olup, balıkların avlandığı anda sudan, veya avlanma sonrası kullanılan alet ve malzemelerden bulaştığı bilinmektedir30,31. Deneysel örneklerin yapımında kullanılan ham yumurtada maya ve küf sayısı ortalama olarak 0,97 log10 kob/g değerinde bulunmuştur.

  Alkol ile muamele sonucunda maya ve küf sayısının 1,40 log10 kob/g düzeyinde olduğu ve muhafazanın 0-14. günlerinde nispeten artış göstererek, 21-42. günlerde azaldığı belirlenmiştir. Maya ve küf sayısı, muhafazanın 56. gününden sonra ise sayılabilir değerin (<1 log10 kob/g) altına düşmüştür. Ancak, yapım ve muhafaza aşamalarında maya ve küf sayısındaki bu değişimler istatistiki olarak önemsiz bulunmuştur (P>0,05) (Tablo 1). Bu sonuç, incelediği havyar örneklerinde maya ve küf saptanamayan çalışmanın11 bulgularıyla uyuşmamaktadır. Yine, Rusya ve İran'da üretilmiş olan Osetra, Sevruga, Beluga ve İran havyarı olarak bilinen havyarlardan aldıkları 68 örnekte maya sayısının 1 – 5,78 log10 kob/g olduğunu bildiren çalışmanın17 sonuçlarından farklıdır. Bulguların uyumsuzluğu, farklı materyale ve farklı işleme teknolojisine bağlanabilir.

  Sonuç olarak, gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) yumurtasından yapılan ve vakumlanarak ambalajlanan havyarın 4+1ºC'de 324 günlük muhafazası sırasında mikrobiyolojik kalitesinde istatistiksel bakımdan anlamalı bir değişimin meydana gelmediği ortaya konmuştur.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001- 2005). 2004 Yılı Programı, DPT, Ankara, 2004.

  2) Alperden İ, Özay G, Eyyüpoğlu Y ve Erdoğan B, Karbasan Ürünlerinin (Artık Balık ve Yağının) Değerlendirilmesi. Marmara Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Enstitüsü Beslenme ve Gıda Teknolojisi Bölümü. Gebze-Kocaeli: MBEAE Matbaası 1981; 81: 111.

  3) McCune K, The Fish Book. Newyork: Harper & Row Publishers Inc 1988: 126.

  4) Göğüş AK, Kolsarıcı N. Su Ürünleri İşleme Teknolojisi. Ankara: Ankara Üniv Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 1243, 1992: 261.

  5) İnal T. Besin Hijyeni- Hayvansal Gıdaların Sağlık Kontrolü. 2. Baskı, İstanbul: Final Ofset A.Ş, 1992: 783.

  6) Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Havyar (İşlenmiş Balık Yumurtası). T.S.:10925, Türk Standardları Enstitüsü, Ankara, 1993.

  7) Çelikkale MS, İçsu Balıkları ve Yetiştiriciliği. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniv, 1994: 419.

  8) Şengör GF, Cihaner A, Erkan N, Özden Ö ve Varlık C, Topan kefali (Mugil cephalus, L. 1758) yumurtasından havyar eldesi, randımanı ve kimyasal kompozisyonun belirlenmesi. Turk J Vet Anim Sci, 2002; 26: 183-187.

  9) Bledsoe G E, Bledsoe CD and Rasco B, Caviars and fish roe products. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 2003; 43 (3): 317-356.

  10) Varlık C, Erkan N, Özden Ö, Mol S, Baygar T. Su Ürünleri İşleme Teknolojisi. İstanbul Üniv, Su Ürünleri Fak, İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı, İstanbul, 2004: 491.

  11) Resmi Gazete. Çift Kabuklu Yumuşakçalarda Kimyasal, Toksikolojik ve Mikrobiyolojik Kabul Edilebilir Üst Sınır Değerler. Resmi Gazete, Sayı: 27004 EK-9, 2008.

  12) Himelbloom BH and Crapo, CA, Microbial evaluation of Alaska salmon caviar. J Food Protec 1998; 61(5): 626-628.

  13) Sternin V, Dore I. Caviar. In: The Resource Book. Stanwood WA: Cultura Enterprises, 1993.

  14) Harlfinger L. Microwave sterilization. Food Technol 1992; 46(12): 57-61.

  15) Boyko AV, Pogopyelova NP, Zhupavlyeva LA, Lartzyeva LV, Microbiology of Fish Roe. Mikrobnaya obsemyenyenost ekrie reib osetrobeech porod. Kollyektev Avtorob 1993; 613.281:639. 382, 30-31.

  16) Eun JB, Chung HJ and Hernsberger JO, Chemical composition and micro flora of Channel catfish (Ictalurus punctatus) roe and swim bladder. J Agric Food Chem 1994; 42: 714-717.

  17) Basby M, Jeppesen VF, Huss, HH. Characterization of the microflora of lightly salted lumpfish (Cyclopterus lumpus) roe stored at 5°C. J Aquat Food Prod Technol 1998; 7(4): 35-51.

  18) Altuğ G, Bayrak Y. Microbiological analysis of caviar from Russia and Iran. Food Microbiology 2003; 20 1: 83-86.

  19) Gülyavuz H, Ünlüsayın M. Su Ürünleri İşleme Teknolojisi. Ankara: Şahin Matbaası, 1999: 360.

  20) . American Public Health Association (APHA). In: Downes FP, Ito K. (Editors). Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 4th Edition, Washington DC: APHA Inc, 1976: 600.

  21) Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Kerevit (Tatlı Su Istakozu) Konservesi (Dondurulmuş). T.S.: 5670, Türk Standardları Enstitüsü, Ankara, 1988.

  22) Tekinşen OC, Suyun Bakteriyolojik Muayenesi. Ankara: Ankara Üniv Vet Fak Yay 324 1976: 106.

  23) Çakır İ, Koliform grup bakteriler ve Escherichia coli, Alındı: Akçelik M, Ayhan K, Çakır İ, Doğan HB, Gürgün V, Halkman AK, Kaleli D, Kuleaşan H, Özkaya DF, Tunali N ve Tükel Ç (Editörler). Gıda Mikrobiyolojisi ve Uygulamaları. 2. Baskı, Ankara: Sim Matbaacılık Ltd Şti 2000; 335-344.

  24) Jay JM., Loessner MJ and Golden DA. Modern Food Microbiology. 7th Edition, New York,USA: Springer Science+Business Media Inc 2005: 790.

  25) http://www.mikrobiyoloji.org. \"Temel mikrobiyolojik analizler\" 2008.

  26) British Standards Institution (BSI), Methods of Microbiological Examination of for Dairy Purposes. B.S.4285, British Standards Institution, London, 1968.

  27) Harrigan WF, Laboratory Methods in Food Microbiology. 3rd Edition, London: Academic Press 1998: 532.

  28) Oxoid, The Oxoid Manual. 50th Edition, Hampshire: Published by Oxoide Limited 1982: 352.

  29) Statistical Analyses System (SAS), SAS, Inst. Inc. Cary, 8. Version, North Caroline, USA, 1999.

  30) Göktan D, Gıdaların Mikrobiyal Ekolojisi- Cilt 1. Et Mikrobiyolojisi. İzmir: Ege Üniv Basımevi 1990: 149-165.

  31) Jay JM, The microbial spoilage of foods. In: Alani DI, Mooyoung M. (Editors). Biotechnology and Applied Microbiology Perspectives. New York, 1986; 325-342.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]