[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2011, Cilt 25, Sayı 2, Sayfa(lar) 067-071
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
İskelet Sistemindeki Metastaz Dağılımının Tüm Vücut Kemik Sintigrafisi ile Değerlendirilmesi
Tansel Ansal BALCI1, Engin UZAR2, Zehra Pınar KOÇ1, Bedriye Büşra DEMİREL3, Bekir TAŞDEMİR4
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Eğitim Araştırma Hastanesi, Nükleer Tıp Birimi, Antalya, TÜRKİYE
3Onkoloji Hastanesi, Nükleer Tıp Birimi, Ankara, TÜRKİYE
4Eğitim Araştırma Hastanesi, Nükleer Tıp Birimi, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Kemik sintigrafisi, kanser, metastaz, radyonüklid görüntüleme

Amaç: Bu çalışmanın amacı hangi malignitenin iskelet sisteminin en çok hangi kısımlarına metastaz oluşturduğunun tüm vücut kemik sintigrafisi ile belirlenmesidir.

Gereç ve Yöntem: Üç yıl içinde kemik sintigrafisi yapılan 1373 hasta retrospektif olarak incelendi. Kanser hastaları akciğer, meme, prostat, mide karsinomu ve diğer kanserler olarak gruplandırıldı. Bu hastalarda kemik metastazlarının en sıklıkla hangi kemiklere olduğu belirlendi.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastaların 838'i kanser hastası idi. Hastalar meme (302 hasta), prostat (158 hasta), akciğer (126 hasta), mide (42 hasta) ve diğer kanserler (210 hasta) tanısına sahipti. Bu kanser gruplarının metastatik hasta sayıları sırasıyla; meme (72 hasta), prostat (68 hasta), akciğer (62 hasta), mide (6 hasta) ve diğerleri (57 hasta) olarak bulundu. Bu metastatik hastalarda en sık metastaz alanları vertebralar, pelvis, ekstremiteler, kostalar ve diğer alanlar şeklinde sıralanmaktaydı. Hasta grubumuz içerisinde kemiğe en çok metastaz yapan kanserlerin sıralaması prostat, meme, akciğer, mide şeklinde olup diğer kanser tiplerinin ise % 27'sinde kemik taraması ile kemik metastazı saptanmıştır.

Sonuç: Kemik sintigrafisi yapılan kanser hastalarının yaklaşık dörtte birinde metastatik kemik lezyonlarının izlenmesi bu hastalarda kemik taramasının çok önemli olduğunu göstermektedir. Prostat kanserinde ve diğer kanserler grubunda ekstremite metastazlarının fazla olması dikkat çekicidir. Rutin kemik sintigrafisi çalışmalarında ekstremiteler daha fazla dikkat gösterilmesi gereken alanlar olarak belirlenmiştir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]