[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2011, Cilt 25, Sayı 3, Sayfa(lar) 111-113
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Elazığ Kent Merkezinde Bir Hastaneye Başvuran Gebelerde HBsAg Seroprevalansı
Gülden ESER KARLIDAĞ
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Gebelik, hepatit B, seroprevalans

Amaç: HBsAg pozitif anneden doğan bebeklerde enfeksiyon oranının yüksek olması ve ülkemizin hepatit B açısından orta endemik bölgeler arasında bulunmasından yola çıkılarak, hastanemize başvuran gebe kadınlarda HBsAg pozitiflik oranını araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada hastanemize 01 Ocak – 31 Aralık 2010 tarihleri arasında başvuran gebe kadınlarda HBsAg seropozitiflik oranları retrospektif olarak laboratuar kayıtlarından tarandı. Hasta serumlarında hepatit B yüzey antijeni makroenzim immunoassay (ELISA) yöntemiyle çalısıldı. Elde edilen verilerin istatistiksel analizi SPSS 12.0 kullanılarak yapıldı.

Bulgular: Çalışmaya alınan 16-48 yaş aralığında ki 5120 olgunun yaş ortalaması 23.52+5.32 bulundu. Olguların 5021'i HBsAg negatif, 99'u HBsAg pozitifti. Tüm olguların %1.9'unda HBsAg pozitifliği saptandı.

Sonuç: Gebe takiplerinde HBsAg pozitif anne adayları bilinçlendirilerek doğacak bebeklerini korumak amacıyla gerekli önlemlerin alınması, sağlık çalışanlarında ki hassasiyet, eğitim ve bilinçliliğin artması önemlidir. Bunun sonucunda ülkemizde ki HBsAg pozitiflik oranı daha da azalarak hepatit B virüsünün yol açtığı morbidite ve mortalite de önemli ölçüde azalacaktır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]