[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2011, Cilt 25, Sayı 3, Sayfa(lar) 141-143
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Damariçi Uyuşturucu Kullanım Öyküsü Olmayan Bir Hastada Sağ Kalp Endokarditi ve Daptomisin Kullanımı: Olgu sunumu
Aynur ATİLLA1, Esmeray YILMAZ2, S. Sırrı KILIÇ2
1Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Samsun, TÜRKİYE
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Staphylococcus aureus, endokardit, triküspit kapak

İntravenöz ilaç kullananlar hariç tutulursa hastalarda sağ kalp kapakçıkları nadiren tutulur. Bu olgu sunumunda ateş şikayeti ile müracaat eden, damariçi uyuşturucu kullanım öyküsü ve predispozan kalp hastalığı olmayan 45 yaşında bayan hastada gelişen sağ kalp infektif endokarditi sunulmaktadır. Hastamızda transtorasik ekokardiyografi ile triküspit kapakta vejetasyon tespit edilmiş olup, kan kültüründe metisilin duyarlı Staphylococcus aureus (MSSA) üremesi olmuştur. Cerrahi olarak tedavi edilen hasta daha sonra 6 haftalık daptomisin tedavisine alınmıştır. Haftalık kreatinin fosfokinaz takipleri normal sınırlarda izleyen hastamızda Daptomisin iyi tolere edilmiştir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]