[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2012, Cilt 26, Sayı 2, Sayfa(lar) 065-071
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kınalı Keklikte (Alectoris chukar) Tunica Fibrosa Bulbi'nin Morfolojik Özelliklerinin Araştırılması
Serkan ERDOĞAN1, Mehmet Erdem AKBALIK2, Hakan SAĞSÖZ2
1Dicle Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Diyarbakır, TÜRKİYE
2Dicle Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Kornea, sklera, morfoloji, keklik

Bu çalışma kınalı keklikte (Alectoris chukar) tunica fibrosa bulbi'nin morfolojik özelliklerinin ortaya konması amacıyla planlanmıştır. Çalışmada 5 dişi ve 5 erkek olmak üzere toplam 10 adet kınalı keklik kullanıldı. Total olarak çıkarılan gözler %10'luk nötral formaldehit solüsyonunda tespit edildi. Rutin histolojik işlemleri takiben 5 μm kalınlığında alınan kesitlere genel yapıyı belirlemek için Crossman'ın modifiye triple boyası uygulandı. Kornea ve sklera'yı meydana getiren yapılar detaylı olarak incelendi. Özellikle sklera'nın anterior kısmında bulunan kemik plaklar ve sklera'yı çepeçevre kuşatan kıkırdak doku dikkat çekiciydi. Optik sinirin sklera'yı deldiği bölgede de kemik dokunun (os opticus) olduğu belirlendi. Tunica fibrosa bulbi'ye ait katmanların genişliği bakımından erkek ve dişi arasında bir farklılığın olup olmadığı istatistiksel olarak değerlendirildi. Ölçümü yapılan katmanlar arasında sadece korneal stroma ve skleral kıkırdağın genişliği bakımından cinsiyetler arası önemli bir farklılık saptandı (P<0.05).

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]