[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 1, Sayfa(lar) 041-046
[ English ] [ PDF ]
ELAZIĞ İ Lİ VE YÖRESİNDE HEPATİT E PREVALANSININ ARAŞTIRILMASI*
Süleyman Sırrı KILIÇ, Ayhan AKBULUT, Süleyman FELEK, Ahmet KALKAN, Hatice Handan AKBULUT
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Hepatit E, prevalans

Gelişmiş ülkelerde sporadik olarak görülen HEV infeksiyonu, gelişmekte olan ülkelerde diğer fekal oral yolla bulaşan infeksiyonlar gibi sık görülmektedir. Yöremizde hepatit E prevalansı bilinmemektedir. Çalışmanın amacı yöremizde yüksek olacağı tahmin edilen hepatit E prevalansını bulmak, bulaşmada önemli bazı kriterleri ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla; Elazığ’da bulunan hastanelere ve sağlık ocaklarına hastalık dışındaki nedenler ile müracaat eden 0-70 yaş arasında toplam 707 sağlıklı gönüllü kişilerle yüz yüze görüşülerek önceden hazırlanan formlar dolduruldu. Alınan kanlardan ayrılan serumlarda, anti-HEV total, Makro ELİSA yöntemi ile çalışan Abbott HEV kiti kullanılarak araştırıldı. Genel olarak 0-70 yaşları arasında 707 kişinin 82(%11.6)'inde anti-HEV pozitifliği tespit edilmiştir. Anti-HEV pozitifliği 1-9 yaşları arasında %4.2, 20-29 yaşlarında %7.1, 30-39 yaşlarında %10.3, 40-49 yaşlarında %20.0, 50-59 yaşlarında %26.3 oranlarında bulunmuştur. Cinsler arasında anti-HEV pozitifliği açısından fark bulunamazken, öğrenim durumu yükseldikçe anti-HEV pozitifliğinin azaldığı saptanmıştır. Kırsal kesimden gelen 57 kişinin 12 (%21.1)'sinde, kentsel kesimden gelen 650 kişinin 70(%10.8)'inde anti-HEV pozitifliği tespit edilmiştir (p<0.05). Toprak evde oturanlarda %24.0 (154/ 37) oranında, betonarme evde oturanlarda %8.1 (553/45) oranında anti-HEV pozitifliği bulunmuştur ( p<%0.05). Ayrıca gebe olan 127 kadından 10(%7.8)’unda anti-HEV pozitifliği tespit edilmiştir. Sonuç olarak; bölgemiz, diğer hepatit viruslarında olduğu gibi, HEV seroprevalansı açısından da ülkemiz bazında en yüksek bölgeler arasındadır. Bu oranın; yaş arttıkça arttığı, kırsal kesimde ve toprak evde oturanlarda, ayrıca eğitim düzeyi düşük olanlarda daha fazla olduğu gözlenmiştir.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]