[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2012, Cilt 26, Sayı 2, Sayfa(lar) 087-090
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
İn vitro Gama Radyasyon Maruziyeti Sonrası Periferal Kan Lenfositlerinde MDM2 Gen Ekspresyon Değişikliğinin Araştırılması
Sibel ÜNLÜ, Emel SAĞLAR
Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Ankara, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: MDM2, KRT PZR, iyonize radyasyon

Amaç: Murine double minute 2 (MDM2) p53 tümör baskılayıcı genini negatif olarak kontrol altında tutar ve E3 ubikitin ligaz aktivitesi ile p53′ü yıkar. Bu çalışmada insan periferal lenfositlerinde in vitro olarak farklı gama radyasyon dozlarından meydana gelen DNA hasarının MDM2 gen seviyesine etkisi araştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Gen ekspresyon değişiklikleri, B2M referans gen olarak kullanılarak kantitafif real time polimeraz zincir reaksiyonu ile (KRT PZR) değerlendirilmiştir. Bu amaçla genç, sağlıklı ve sigara içmeyen 10 kişiye ait kan örnekleri toplanmıştır. Her birey için beş tüpe bölünen örneklerden ilki kontrol olarak ayrılmış diğer dördü sabit gama kaynağında (Co60) 0327 kGy/sa doz hızına göre hesaplanmış 0.5 Gy, 1 Gy ve 3 Gy gama radyasyonuna maruz bırakılmıştır.

Bulgular: Sonuçlar eşik değerinin aşıldığı döngü değerlerine (CT) göre REST 2009 (Relative Expression Software Tool V. 2.0.13 ) programında değerlendirilmiş, hedef genin ve referans genin CT değerleri arasındaki farklılıklara göre hesaplanmıştır.

Sonuç: KRT PZR sonuçları MDM2 geninin maruz kalınan dozlarda up-regüle olduğunu göstermiştir. Elde edilen sonuçlar MDM2 geninin iyonize radyasyonun etkilerinin değerlendirilmesinde kullanılabileceğini göstermiştir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]