[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2012, Cilt 26, Sayı 3, Sayfa(lar) 145-150
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Keçi Sütünde Somatik Hücre Sayısı ile Toplam Mezofilik Aerob Bakteri Sayısı ve Bazı Yetiştiricilik Özellikleri Arasındaki İlişki
Bahri PATIR1, Nihat YILDIZ2, Gökhan Kürşad İNCİLİ1, Murad GÜRSES3
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Genetik Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Keçi sütü, somatik hücre, yaş, laktasyon sayısı, mikrobiyolojik

Bu çalışmada, kıl keçisi sütlerindeki somatik hücre sayısı ile toplam mezofilik aerob bakteri ve bazı yetiştiricilik özellikleri arasındaki ilişki araştırıldı. Bu amaçla, yaş ve laktasyon sayısı belirlenen keçilerden elde edilen 37 adet çiğ süt örneğinde somatik hücre sayıları standart analiz yöntemiyle (mikroskobik sayım) saptandı. Sütlerin, mikrobiyolojik analizinde toplam mezofilik aerob bakteri, koliform, E. coli ve Staphylococcus-Micrococcus sayıları belirlendi. İncelenen çiğ süt örneklerindeki somatik hücre sayısı en az 78.000 hücre/mL, en çok 492.000 hücre/mL, ortalama 297.459±78.733 hücre/mL düzeyinde bulundu. Örneklerin 36 tanesinde (%97.3) somatik hücre sayısının 100.000 hücre/mL'den fazla olduğu belirlendi. Yine 6 örnekte (%16.22) somatik hücre sayısının, 100.000-250.000 hücre/mL arasında, 30 tanesinde (%81.08) 250.000-500.000 hücre/mL arasında olduğu ve hiçbir örneğin 500.000 hücre/mL'den fazla somatik hücre içermediği görüldü. İncelenen örneklerde ortalama toplam mezofilik aerob sayısı 2.15x108±1.12x109 kob/mL, koliform 1.92x106±7.86x106 kob/mL, Staphylococcus-Micrococcus 4.08x102±1.11x103 kob/mL miktarlarında saptandı. Örneklerin yalnızca 2 tanesinde (%5.4) E. coli'nin varlığı tespit edildi. Somatik hücre sayısı ile toplam mezofilik aerob bakteri, yaş ve laktasyon sayısı arasındaki ilişki istatistiksel olarak önemsiz bulundu (P>0.05). Sonuç olarak, çiğ keçi sütlerinde somatik hücre sayılarının nispeten yüksek olduğu, dolayısıyla sütün elde edilmesinde hijyenik şartlara yeterince uyulmadığı ya da hayvanlarda meme sağlığı ile ilgili sorunların olabileceği kanaatine varıldı.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]